Riksrevisionen

Ny rapport från Riksrevisionen: Begränsad statlig kontroll och inblick i svenska kyrkans begravningsverksamhet

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 10:13 CEST

Riksrevisionen har granskat de inslag av statlig kontroll och tillsyn av begravningsverksamheten som kom till år 2000 när Svenska kyrkan skildes från staten. Granskningen visar att arrangemangen - som skulle säkerställa att religionsfriheten inte kränks och att icke medlemmar har inflytande över en verksamhet som alla finansierar genom begravningsavgiften - har stora brister och inte fungerar som avsett.

– Granskningen visar att arrangemangen med särskilt utsedda ombud, tillsyn av länsstyrelserna och en viss kontroll av begravningsavgiften har stora brister. Den femtedel av Sveriges befolkning som står utanför Svenska kyrkan kan därför inte vara säkra på att deras intressen tillvaratas, säger riksrevisor Kjell Larsson.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 behöll kyrkan ansvaret för begravningsverksamheten. För att göra detta ansvar förenligt med principerna om religionsfrihet och demokratisk styrning beslutade riksdagen om särskilda ombud, tillsyn via länsstyrelsen och viss kontroll av begravningsavgiften.
Riksrevisionens granskning visar att det finns flera väsentliga brister, bland annat att:
• De särskilda ombuden ofta är passiva i att bevaka icke medlemmars intressen
• Länsstyrelserna är passiva i sin tillsyn av ombuden, i hanteringen av ombudens årsberättelser och i den egna tillsynen av begravningsverksamheten
• Kontrollen av särredovisningen är otillräcklig. Denna redovisning är nödvändig för icke medlemmars kontroll av att begravningsavgiften oavkortat går till begravningsverksamheten.
• Regeringen inte har följt hur de arrangemang som riksdagen beslutat om fungerar i praktiken.

Begravningsverksamhet definieras i begravningslagen som ”åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser”. I begravningsverksamheten ingår således inte de tjänster som ombesörjs av begravningsentreprenörer, eller de religiösa ceremonier som förekommer.

Rapporten ”Begravningsverksamheten – förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning?”
RiR 2006:7 finns på www.riksrevisionen.seFör mer information kontakta:
Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson, 08-5171 20 30 eller 0734 45 20 30
Projektledare: Rolf Larsson, 08-5171 42 22
Projektmedarbetare: Jan-Eric Furubo, 08-5171 42 66 eller 0734 45 22 66

Presskontakt: Kicki Uggla, 08-5171 40 84 eller 0734 45 20 84