Riksrevisionen

Ny rapport från Riksrevisionen: Risk att fastighetsägare behandlas olika av myndigheter

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:39 CEST

Riksrevisionen har granskat hanteringen av ersättning till fastighetsägare när staten tar över förfoganderätten till egendom (s.k. marklösen) vid exempelvis vägbyggen.

Granskningen visar att det finns betydande brister i myndigheternas rutiner kring dessa ärenden.
- Idag finns uppenbara risker att fastighetsägare inte behandlas lika. Det är ett problem från rättssäkerhetssynpunkt och givetvis kan olika behandling av medborgarna påverka deras förtroende för statsförvaltningen, säger riksrevisor Kjell Larsson. Det finns också andra skäl för flera myndigheter att nu se över och förbättra sin hantering av marklösenärenden.

Riksrevisionen har granskat Vägverket, Banverket, Svenska kraftnät, Naturvårdsverket, Skogsorganisationen och Luftfartsverket. Dessa myndigheter betalar varje år cirka en miljard kronor i ersättning till cirka 6 000 fastighetsägare.

Granskningen visar att det finns flera svagheter i den interna styrningen och ansvarsfördelningen hos myndigheterna. Vissa saknar exempelvis styrdokument för marklösenärenden och handläggningen skiljer sig såväl mellan som inom myndigheterna.

Det finns en risk för att ersättningar inte motsvarar aktuellt marknadsvärde i de fall myndigheterna använder 1950 års skogsnorm vid värdering. Denna norm bygger på förhållanden från 1940-talet.

Myndigheterna har olika policys när det gäller att erbjuda ersättning till juridiskt ombud för markägaren och olika syn på förhandlingsutrymmet för att nå frivilliga överenskommelser.

Dessutom lämnar inte myndigheterna kontrolluppgifter till Skatteverket vilket gör det svårt för markägare att göra korrekta deklarationer av sin ersättning.

Fakta om marklösen:
• Marklösen är en sammanfattande term för de ingrepp staten måste göra i den enskildes grundlagsskyddade äganderätt till mark och byggnader med hänsyn till angelägna allmänna intressen.
• Angelägna allmänna intressen kan vara att en väg eller järnväg ska byggas, att en elledning ska dras eller att ett
naturreservat ska bildas.
• Den grundlagsskyddade rätten till ersättning regleras i olika lagar beroende på syftet med ingreppet.
• Flera myndigheter inom statsförvaltningen beslutar om marklösen.

Rapporttitel: Marklösen – finns förutsättningar för rätt ersättning? RiR 2005:15

Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer
Riksrevisor: Kjell Larsson, 08-5171 40 30 eller 0734 45 20 30
Avdelningschef: Gina Funnemark, 08 5171 40 44 eller 0734 45 20 44
Projektledare: Joakim Gustafsson, 08 5171 40 67 eller 0734 45 20 67
Projektmedarbetare: Stefan Andersson, 08 5171 45 02 eller 0734 45 25 02

Riksrevisionen är den oberoende granskaren av statens
verksamhet. Vi har ett grundlagsskyddat oberoende.
Vi upptäcker och granskar brister i regeringen,
myndigheter och statliga bolag. Vi ska påverka de
ansvariga så att fattade beslut verkställs och så att
skattepengarna används effektivt och redovisas riktigt.

Presskontakt: Kicki Uggla, 08-5171 40 84 eller 0734 45 20 84
Riksrevisionen • 114 90 Stockholm • [Nybrogatan 55] • Tel 08-5171 40 00
Fax 08-5171 41 00 • www.riksrevisionen.se