Riksrevisionen

Ny rapport från Riksrevisionen: Tillsynen tillgodoser inte huvudmännens rättssäkerhet och likabehandling

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 10:08 CET

Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn över de kommunala överförmyndarna. Granskningen visar att tillsynen inte säkerställer grundläggande krav på likabehandling och rättssäkerhet för de huvudmän som behöver samhällets hjälp med att t.ex. sköta sin ekonomi. Tillsynen brister i så väl kvalitet som innehåll och omfattning.

– Det är mycket allvarligt att vi idag har en tillsyn som inte klarar av att tillgodose utsatta människors rättssäkerhet och likabehandling. Regeringen och länsstyrelserna bör omgående vidta åtgärder för att förbättra tillsynen, säger riksrevisor Lennart Grufberg.

Länsstyrelsernas inspektioner visar att överförmyndarna ofta inte lever upp till lagens krav. Brister har konstaterats i närmare 40 procent av de akter som länsstyrelserna gått igenom. Trots omfattningen av fel har en femtedel av överförmyndarna inte inspekterats på tre och ett halvt år eller mer. Det är också stora kvalitetsskillnader i hur länsstyrelserna genomför tillsynen.
Länsstyrelserna har också underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder med anledning av de uppmärksammade bristerna. Sedan 1995 har endast en länsstyrelse tagit initiativ till att entlediga en olämplig överförmyndare.
Regeringen har inte agerat för att samordna tillsynen i syfte att komma tillrätta med skillnaderna i länsstyrelsernas tillsynsarbete. Regeringen har inte heller använt tillsynen för att få information om överförmyndarnas verksamhet.


Sedan 1995 ansvarar länsstyrelserna för den statliga tillsynen av att överförmyndarna följer gällande regler. Överförmyndarna är kommunala myndigheter med ansvar för statligt reglerad verksamhet. I varje kommun ska kommunfullmäktige välja överförmyndare. Överförmyndaren har ett statligt reglerat uppdrag att bl.a. granska att ställföreträdarna följer gällande regler i sina uppdrag gentemot huvudmännen. Ställföreträdare är gode män, förvaltare eller förmyndare som ska bevaka sin huvudmans rätt, förvalta huvudmannens egendom samt sörja för hans eller hennes person. År 2004 förvaltade ställföreträdarna tillgångar åt ca 90 000 personer. Tillgångarna motsvarade 17,5 miljarder kr.

Rapporttitel: Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna RiR 2006:5

Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer

Ansvarig riksrevisor: Lennart Grufberg 08- 5171 40 10 eller 0734-45 20 10
Projekltedare: Elisabeth Carlsund 08-5171 40 51 eller 0734-45 20 51
Projektmedarbetare: Roy Melchert 08-5171 41 40 eller 0734-45 21 40
Liv Hammargren 08-5171 40 76 eller 0734-45 20 76

Presskontakt: Mikael Jonsson, 08-5171 eller 0734 45 20 82