Teknikföretagen

Ny rapport från Teknikföretagen: Konjunkturen upp men färre jobb

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:05 CET

Återhämtningen har inletts. Men trots att kurvorna pekar uppåt kommer antalet jobb i företagen fortsätta att minska i år. Det visar Teknikföretagens rapport ”Blir det fler jobb i industrin 2010?” Konjunkturläget är i det korta perspektivet helt avgörande för jobben, men i ett lite längre perspektiv kan det förhoppningsvis se bättre ut och då är det andra mer grundläggande frågor som anpassningsförmåga till nya förutsättningar, produktivitet och rätt kompetens som blir mer avgörande. Vi bedömer här att risken för en mer överhettad arbetsmarknad är fortsatt låg, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Rapporten visar att det finns flera samverkande faktorer som talar för att antalet anställda fortsätter minska trots att konjunkturen går upp. Bl. a. finns en regelmässig eftersläpning mellan konjunktur och sysselsättning på ungefär ett halvt till ett år.

– Konjunkturbilden är ju fortfarande den att det mer är förväntningarna på en uppgång som ökat, medan tillgänglig statistik på produktionen visar att företagen fortfarande är kvar i botten. Att jobben då dröjer är knappast förvånande, säger Anders Rune.

Mer påtagligt positivt för en kommande förbättring är att efterfrågetrycket vänt uppåt för de riktigt stora teknikföretagen, men den samlade effekten på sysselsättningen ser ut att dröja då motsvarande hittills inte alls gäller för de mindre och små företagen. 

Därtill är resursutnyttjandet extremt lågt vilket innebär att det finns stora resurser i företagen som först kan utnyttjas innan antalet anställda ökas. Ett särskilt problem för sysselsättningen framöver är att det låga kapacitetsutnyttjandet riskerar medföra direkta nedläggningar eller försäljningar av anläggningar som ett sätt att anpassa produktionskapaciteten till förväntad efterfrågan i ett lite längre perspektiv.

Behovet av personal varierar med konjunkturen, men i rapporten konstateras att sambandet jämfört med tidigare är uttunnat.

– Detta kan tolkas som en jämfört med tidigare bättre fungerande arbetsmarknad/lönebildning, förbättrad flexibilitet och anpassningsförmåga till nya förutsättningar i företagen, förbättrad matchning mellan utbildning och företagens behov av kompetens och säkert en hel del mer. Som rapporten visar har detta tillsammans med globaliseringen tydligt minskat tendenser till en mer överhettad arbetsmarknad i högkonjunkturer. Risken för en kommande överhettning på vår arbetsmarknad förefaller ytterst begränsad även i en förhoppningsvis betydligt bättre konjunktur och i ett lite längre perspektiv avslutar Anders Rune.

Rapporten finns även att ladda ner från www.teknikforetagen.se.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 80