Kulturrådet

Ny rapport: Kultursamverkansmodellen uppföljning 2014

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:18 CET

Kulturrådet publicerar idag, den 18 december, uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Rapporten ger en överblick över den verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och innehåller exempel på regional kulturverksamhet.

– Den verksamhet som beskrivs i rapporten visar på de regionala kulturaktörernas stora värde för kulturpolitiken och samhället. Vi hoppas att rapporten sprider kunskap och inspiration som kan bidra till utveckling på både regional och nationell nivå, säger Staffan Forssell, GD Kulturrådet.

År 2014 ingick 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Sammantaget fick de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga årliga bidrag. De årliga regionala bidragen utgjorde 1,8 miljarder kronor och de kommunala knappt en miljard. Verksamheten finansieras till närmare 80 procent av offentliga medel.

Regionerna fördelade mest statliga och regionala årliga bidrag till professionell scenkonst och regional museiverksamhet.

Kulturhuvudstadsåret i Umeå gjorde under 2014 avtryck i såväl värdlänet Västerbotten som i de övriga tre nordligaste regionerna. Flera stora satsningar genomfördes genom interregionala såväl som konstområdesövergripande samarbeten. Flera kulturverksamheter, särskilt inom museiområdet, uppmärksammade aktuella frågor i samtiden såsom Valåret 2014, romsk kultur och migrationsfrågor.

Andra iakttagelser i rapporten:

  • De regionala kulturverksamheterna hade ett tydligt fokus på barn & unga
  • Teater-, dans- och musikinstitutioner samverkade med varandra såväl som med fria aktörer
  • Residensverksamhet bedrevs inom musik- och dansområdena och inom bild- och formkonst
  • Bild- och formkonst har fått starkare ställning
  • De enskilda arkivens publika verksamhet tycks ha ökat
  • De regionala biblioteken arbetade läsfrämjande och med biblioteken som mötesplatser
  • I flera hemslöjdsprojekt skapades interkulturella möten med utgångspunkt i slöjdtekniker
  • I flera regioner fortsatte arbetet för att stärka unga kvinnliga filmskapare

Läs hela rapporten

Ytterligare information
Martin Rickardsson
Utredare
Telefon: 08 519 264 46
martin.rickardsson@kulturradet.se

Love Ander
Utredare
Telefon: 08 519 264 94
love.ander@kulturradet.se