Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport: Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2014 11:30 CET

9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

- Det är positivt att en majoritet av missbrukande föräldrar upplever att de får stöd i sitt föräldraskap, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar. I tidigare analyser har vi tittat på vilket stöd deras barn får, där bara 24 procent av barnen får stöd.

Analyserna visar att det är vanligt att stödinsatser kommer från vårdgivare (76 %) och från familjen (86%). Oväntat många – 73 procent - svarade att de får stöd från skola och fritidsverksamhet. Vilken typ av stöd föräldrarna får besvaras inte i den här undersökningen.

Det här är den sista av totalt tre rapporter som CAN producerat på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten avslutas med ett försök att knyta ihop resultaten från samtliga rapporter och dra slutsatser om både barnens och föräldrarnas situation. Några sammanfattande resultat:

  • Antalet barn som växer upp i familjer med missbruks- och beroendeproblematik är minst
    100 000.
  • Andelen barn som får stöd är relativt sett liten, trots att gruppen är känd genom att föräldrarna är i vård och trots att alla dessa barn befinner sig i en riskutsatt miljö.
  • Stödinsatser är vanligare bland de äldre barnen och bland dem med många problem. Resultatet indikerar tydligt att man inom missbruks- och beroendevården inte arbetar med att stödja alla barn som växer upp i missbruksmiljöer. Stödinsatser sätts inte in tidigt när barnen är små som en preventiv insats utan först när barnen är gamla nog för att själva ha fått problem.
  • Föräldrarna får mer stödinsatser än barnen och de upplever att vardagen som förälder fungerar relativt sett väl.
  • Det tycks som om att stödet till föräldrar indirekt kan påverka barnens situation i positiv riktning.

- Det är viktigt att den här undersökningen följs upp så att man kan följa om barnens och föräldrarnas situation förbättras, säger Håkan Leifman i en avslutande kommentar. Vi behöver också titta närmare på vilka typer av stöd föräldrarna får, om det finns skillnader över landet och också kunna jämföra den här gruppen med befolkningen i stort.

Samtliga tre rapporter om föräldrar inom missbruks- och beroendevården och deras barn (rapport 141, 143 och 147) finns att ladda ner på www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.