Kemikalieinspektionen

Ny rapport om nanomaterial

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:30 CET

Kemikalieinspektionen (KemI) lämnade den 25 februari rapporten Säker användning av nanomaterial – behov av reglering och andra åtgärder till regeringen. Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag att analysera behovet av reglering eller andra åtgärder inom EU och nationellt för att uppnå en god utvärdering av miljö- och hälsoriskerna med nano­material.

Nanomaterial återfinns idag i ett brett spektrum av konsu­mentprodukter och i produkter avsedda för yrkesmässig användning och antalet nya produkter på marknaden förväntas öka. Kunskapen om hur människa och miljö påverkas av nanomaterial är fortfarande bristfällig.

– Nanotekniken kan på sikt innebära stora tekniska land­vinningar inom en rad områden och ge förutsättningar för till exempel bättre läkemedel, lägre energiförbrukning och effektivare rening av luft och vatten. Utmaningen är att maximera nyttan och samtidigt säkerställa en hög skydds­nivå för hälsa och miljö. Det säger Ethel Forsberg, gene­raldirektör för Kemikalieinspektionen.

KemI granskar i rapporten vilket skydd befintlig lagstift­ning ger och föreslår flera åtgärder bland annat följande:

  • Sverige bör verka för att hälso- och miljöaspekter när det gäller nanomaterial tas upp i EU:s kom­mande handlingsplan för nanoteknik.
  • Mer medel avsätts för studier av hälso- och miljö­risker med nanomaterial både hos svenska forsk­ningsfinansiärer och inom EU:s ramprogram för forskning.
  • Anmälningskrav för produkter som innehåller nanomaterial införs inom EU.
  • Reglerna i Reach- och CLP-förordningarna ses över och anpassas så att de kan tillämpas på nanomaterial.
  • En internationellt överenskommen definition av nanomaterial och testmetoder för nanomaterial tas fram.


Hämta rapporten: Säker användning av nanomaterial – behov av reglering och andra åtgärder (PDF, 551 kB)

Rapporten finns också att läsa på KemI:s webbplats

 

Kemikalieinspektionen har tidigare givit ut tre rapporter som rör nanomaterial, användning och risker:

KemI Report 3/08 Nanotechnology – high risks with small particles? (PDF, 492 kB)

KemI PM 1/09 Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 – analys och prognos (PDF, 662 kB)

KemI PM 2/09 Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera och uppskatta risker (PDF, 395 kB)Kontakt:

Ethel Forsberg
mobil: 070-429 38 82

Maria Wallén
telefon: 08- 519 41 158

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Besök vår hemsida på http://www.kemi.se/