Länsstyrelsen Västerbotten

Ny rapport om nyanländas etablering i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:33 CET

Det behövs fler insatser och aktiviteter för att få till en bättre och mer effektiv etablering för länets nyanlända i arbets- och samhällslivet. Framför allt understryks behovet av fler praktikplatser. Samarbetet mellan berörda aktörer i etableringsprocessen behöver också förstärkas och roller och ansvarsområden förtydligas. Det visar en kartläggning av etableringsinsatser i Västerbotten.   

– Utbudet av insatser som nyanlända kan anvisas till är begränsat men det finns goda exempel på kommuner som aktivt arbetar för att bredda utbudet.  Exempelvis har man i en av länets kommuner tagit beslut om att nyanlända ska ges möjlighet till praktik i de egna kommunala förvaltningarna och att handledarersättningar ska utgå till den chef eller medarbetare som ansvarar för praktiken, säger Elina Pettersson, projektledare och författare av rapporten.

Etableringsreform har inneburit stora omställningar

Den första december 2010 trädde den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i kraft. Etableringsreformen har inneburit stora omställningar och ställer större krav på samverkan och samordning mellan berörda aktörer. Umeå kommun har i samarbete med Umeå regionen, Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten gjort en kartläggning för att få en överblick av, och öka kunskapen om, funktionaliteten av etableringsinsatser och hur samverkan och samordning mellan berörda aktörer fungerar. 

Resultatet presenteras idag i rapporten ”Nyanländas etablering i Västerbotten” som är en del av ”Projekt UPP”- ett projekt för uppföljning av etableringsinsatser i Västerbotten. 

Etableringsplanerna kritiseras

Kartläggningen visar att utbudet av etableringsinsatser är begränsat och att kvalitet av befintliga insatser i vissa fall brister. Etableringsplanerna som anger vilka aktiviteter de nyanlända ska delta i upplevs av många som standardiserade dokument och graden av individanpassning kritiseras. Bland annat uppges insatsen/utbildningen Meritportfölj rutinmässigt skrivas in i nyanländas etableringsplan utan hänsyn till individens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Aktiviteter hos etableringslots är en annan insats där utvecklingsbehov identifierats och Arbetsförmedlingen föreslås förtydliga sin uppdragsbeskrivning och uppföljning av etableringslotsens verksamhet. Utbudet av etableringsinsatser behöver även utökas och anpassas till etableringens mål – egenförsörjning. Aktiviteter som särskilt efterfrågas av de nyanlända är bland annat praktik och möjligheten att kombinera språkundervisning med praktiska moment. 

Rapporten visar i likhet med flertalet nationella utredningar att ansvarförhållandena mellan berörda aktörer i etableringsprocessen i flera avseenden inte varit tydliga och att samverkan och samordning behöver stärkas för att etableringsreformens mål ska kunna uppfyllas. I Västerbotten efterfrågas dessutom större deltagande från aktörer såsom landstinget, Försäkringskassan, Region Västerbotten och idéburna sektorn. 

Rekommendationer

Rapporten ger ett flertal rekommendationer till berörda parter i etableringsarbetet, bl.a.;

  • Både Arbetsförmedlingen och kommunerna bör i större utsträckning än idag rekrytera och tillhandahålla praktikplatser, instegs- och nystartsjobb.
  • Arbetsförmedlingen bör tillsammans med kommunerna genomföra en kartläggning över befintliga etableringsinsatser. På så vis klarläggs vilka insatser som saknas och en åtgärdsplan kan upprättas. 
  • Arbetsförmedlingen likväl som kommunerna bör förbättra sin information till nyanlända.
  • Aktörer som landstinget, Försäkringskassan, Region Västerbotten m.fl. bör öka sitt deltagande i arbetet med etableringen av nyanlända. 
  • Samtliga aktörer bör verka för en fungerande samverkan och samordning mellan berörda aktörer i etableringen och prioritera arbetet med lokala överenskommelser.

Ladda ner rapporten: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/integration-i-vasterbotten.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.