Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ny rapport om unga HBT-personers utsatthet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:31 CET

Ungdomsstyrelsen har överlämnat sin rapport om hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Resultatet av analysen bekräftar den tidigare bilden av unga HBT-personers utsatthet, men visar också på faktorer som kan stärka hälsan i den här gruppen.

- Det är oroväckande att så många ungdomar utsätts för hot, våld och trakasserier i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Nu måste vi sätta oss in i Ungdomsstyrelsens rapport ordentligt och analysera hur vi kan gå vidare med resultaten, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Bakgrund:
Regeringen uppdrog i december 2008 åt Ungdomsstyrelsen att genomföra en fördjupad analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (unga HBT-personer). Ungdomsstyrelsen fick disponera 440 000 kronor för uppdraget. I enlighet med regeringens uppdrag har analysen genomförts i samråd med bl.a. Statens Folkhälsoinstitut, RFSL Ungdom och Sveriges Förenade HBTQ-studenter.

Bakgrunden till detta och andra pågående uppdrag är att flera tidigare rapporter pekat på en särskilt oroande utveckling av både den psykiska och fysiska hälsan hos unga HBT-personer. Detta i jämförelse med både vuxna HBT-personer och med heterosexuella ungdomar.

Ungdomsstyrelsens utredning att många unga HBT-personer upplever osynliggörande, diskriminering, mobbning, hot om våld och våld vilket påverkar deras hälsa negativt.

Regeringen genomför redan idag en rad insatser som berör detta område:

Regeringen tog 2007 initiativ till att utveckla en ungdomsmottagning på Internet. UMO.se lanserades i november 2008 och är en nationell webbplats där unga kan få information och råd om frågor som rör sex, hälsa och relationer. Allt redaktionellt innehåll ska genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv och redaktionen arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Innehållet på webbplatsen ska vara inkluderande och ha en bred tillgänglighet, vilket innebär att alla erbjuds möjlighet att känna igen sig och identifiera sig. År 2008 tilldelades UMO.se RFSL Ungdoms pris till en aktör eller en person som bidragit till unga HBT-personers rättigheter.

Regeringen kommer under 2010 och 2011 att fortsätta sin satsning på att förbättra vården och omsorgen för de barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Insatserna är en del av regeringens samlade psykiatrisatsning. Regeringen avsätter cirka 900 miljoner kronor per år för satsningen, varav nästan en tredjedel är avsedda för insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa. Målet är att vården och omsorgen ska vara lättillgänglig och likvärdig över hela landet och att den ska utgå från varje barns och ungdoms specifika behov.

Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som främjar, stärker och sprider kunskap om skolans värdegrund. Skolans värdegrund anges i såväl skollag som läroplaner. Ett aktivt värdegrundsarbete är en viktig förebyggande åtgärd mot alla former av kränkande behandling, mobbning och diskriminering.Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Karin Karlsbro
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96