Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport "Skolelevers drogvanor 2012": Historiskt låg alkoholkonsumtion, små förändringar när det gäller narkotika

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2013 09:00 CET

  • Andelen som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskar
  • Andelen som druckit smuggelsprit minskar
  • Andelen som använder narkotika  i stora delar oförändrad

Det är några av resultaten i  rapporten "Skolelevers drogvanor 2012" som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Historiskt låg alkoholkonsumtion

Andelen unga som dricker alkohol har sjunkit under den senaste tolvårsperioden. År 2000 var ca 80 procent alkoholkonsumenter, år 2012 var andelen 56 procent (54 % pojkar, 58 % flickor), vilket är de lägsta uppmätta nivåerna sedan starten av mätningarna år 1971. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat sedan mätningarna startade 2004; från ca 90 procent 2004 till 82 procent 2012 med små skillnader mellan pojkar och flickor.

Små förändringar när det gäller narkotika

När det gäller användningen av narkotika är utvecklingen inte lika positiv som när det gäller alkohol. Ser man på det i särklass vanligaste preparatet - cannabis - så har andelen som använt cannabis någon gång bland pojkar i gymnasiets år 2 ökat från 15 till 20 procent mellan 2004 och 2012, flickorna har ökat från 11 till 14 procent under samma period. I grundskolans år 9 är utvecklingen mer stabil. Jämför man bara de senaste två åren ser vi en nedgång bland pojkarna, från nio till åtta procent i grundskolans år 9 och för flickorna ligger det stabilt på fem procent 2011 och 2012. I gymnasiet ligger användningen stabilt kring 20 procent för pojkarna och för flickorna en ökning från 13 till 14 procent under samma tidsperiod.

Sedan 2007 har CAN ställt frågan om man använt narkotika de senaste tolv månaderna. Där syns en viss ökning för pojkar i grundskolans år 9, från fyra till sex procent mellan 2007 och 2012 och stabilt för flickorna (fyra procent 2007 och 2012). I gymnasiets år 2 ser vi ökningar för både pojkar och flickor, från tolv till 14 procent för pojkarna och från nio till elva procent mellan 2007 och 2012. Jämför man bara de senaste två åren ser vi en nedgång bland pojkarna, från sju till sex procent i grundskolans år 9 och från 15 till 14 procent i gymnasiets år 2 för åren 2011 och 2012. Bland flickorna i gymnasiet ser vi en ökning från åtta till elva procent under samma tidsperiod och för flickorna i grundskolan ligger det stabilt på fyra procent.

Alkohol från Systembolaget fortfarande vanligast

Tidigare CAN-studier har visat att många elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 fått tag på alkoholen från syskon eller kompisar. I 2012 års undersökning har man med hjälp av nya frågor försökt ringa in varifrån alkoholen ursprungligen kommer, för att få en bättre bild av fördelningen mellan anskaffning av ”smugglad alkohol” och alkohol från Systembolaget i olika åldersgrupper.

Användningen av smuggelsprit ökade i början av 00-talet, under samma tid som andelen som druckit hembränt minskade kraftigt. Sedan 2007 syns ingen ökning - andelen som druckit smuggelsprit har tvärtom minskat. Baserat på uppgifter om ursprunglig anskaffningskälla framträder vissa tydliga mönster. För det första dominerar alkohol från Systembolaget både i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. För det andra är det näst vanligaste alternativet i alla grupper köp av person som säljer insmugglad alkohol, undantaget flickor på gymnasiet där restaurang kommer på andra plats.

Höjd debutålder

Ett av målen i regeringens ANDT-strategi är att höja debutåldern för alkohol och tobak. Det finns studier som visar på att de som alkoholdebuterat tidigare än andra har en högre alkoholkonsumtion i vuxen ålder och också löper risk att utveckla ett skadligt bruk, dvs. ju tidigare debut desto större skador. 2012 års undersökning visar att andelen pojkar i grundskolans år 9 som berusat sig före 13 års ålder har halverats -  från 21 procent 2000 till tio procent 2012.

En liknande höjning av debutåldern kan vi se även för cigaretter och snus. I grundskolans år 9 var det år 2004 18 procent av pojkarna som rökte jämfört med 17 procent 2012. Hos flickorna ser vi en sänkning från 30 procent 2004 till 24 procent 2012. År 2004 svarade omkring 31 procent av pojkarna i gymnasiet att de rökte, i 2012 års undersökning var andelen 34 procent. Bland de jämnåriga flickorna svarade 37 procent att de rökte år 2004 medan motsvarande siffra i 2012 års undersökning var 39 procent. Debutåldern för rökning tycks alltså ha förskjutits något uppåt mellan 2004 och 2012, men andelen rökare i gymnasiet har inte har minskat utan tvärtom ökat något.

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2012 uppgick till 4 490 i årskurs 9 och till 3 358 i gymnasiet.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner på www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.