Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny rapport: Socioekonomiska skillnader i skolelevers drogvanor

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2014 09:00 CET

Andelen elever i grundskolan som dricker alkohol och röker eller snusar ligger fortfarande på låga nivåer. Allra minst är användningen av alkohol i grundskolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

CAN har i årets rapport för första gången studerat användningen av alkohol, narkotika och tobak relaterat till socioekonomiska skillnader på skolnivå. De variabler som har studerats är föräldrars utbildningsnivå, skolans meritvärde och andel elever med utländsk bakgrund. Föräldrars utbildning är den variabel som använts specifikt för socioekonomi.

Resultaten visar att det inte finns några samband mellan droganvändning i årskurs 9 och andelen högutbildade föräldrar, det vill säga inga socioekonomiska skillnader. Däremot är andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 lägre i skolor med högre andel elever med utländsk bakgrund och högre i skolor med högre genomsnittlig meritpoäng.

I gymnasiets år 2 är alkoholkonsumtion och daglig rökning lägre i skolor med högre andel högutbildade föräldrar. Användning av narkotika är lägre i gymnasieskolor med högre andel elever med utländsk bakgrund.

- Resultaten tyder på att det finns socioekonomiska skillnader i droganvändning bland skolungdomar. Men skillnaderna verkar etableras först i gymnasiet, säger Jonas Landberg, forskare vid KI, som gjort de socioekonomiska analyserna i årets undersökning.

Historiskt låg alkoholkonsumtion

Under 2000-talet har andelen unga som dricker alkohol minskat och under 2014 noteras fortsatt låga nivåer. Tobaksanvändningen har under samma period minskat kraftigt i årkurs 9 medan den legat på en relativt konstant nivå i gymnasiets år 2. Om man ser till rökning och snusning sammantaget är konsumtionen ganska jämnt fördelad i årskurs 9 men klart högre bland pojkar än bland flickor i gymnasiets år 2.

Narkotika relativt stabilt

Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika har varierat mellan 5 och 10 procent under de senaste 20 åren. I gymnasiet ökade användningen fram till 2010, men därefter har nivån planat ut. Erfarenhet av att ha använt narkotika är dubbelt så vanlig i år 2 på gymnasiet jämfört med i årskurs 9. Andelen elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika mer än 20 gånger har ökat kontinuerligt sedan 2004. I årskurs 9 har vi sett liknande ökningar sedan 1989.


Alkohol-, rök- och narkotikavanor bland skolelever i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Procent, 2014.


Druckit alkohol
senaste 12 mån
Röker dagligen/
nästan dagligen
Använt narkotika
någon gång
Pojkar åk 9 43 4 9
Flickor åk 9 50 6 7
Pojkar gy 2 76 10 20
Flickor gy 2 82 11 14


Om undersökningen

Sedan 1971 har dessa årliga undersökningar genomförts av skolungdomars drogvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även skolelever från gymnasiets år 2. Undersökningarna genomförs som frivilliga, anonyma individuella enkäter som fylls i gruppvis i klassrummen. Bortfall av klasser har analyserats och bedöms ha begränsad påverkan på undersökningens representativitet. I årets rapport redovisas svaren från 4932 elever i årskurs 9 och 3839 i gymnasiets år 2. För en mer detaljerad beskrivning av hur undersökningen går till hänvisas till Så görs CAN:s skolundersökning (Gripe 2013).

Rapporten i sin helhet, tabeller och diagram kan laddas ner från www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.