Finansdepartementet

NY: Regeringen förlänger och vidgar det statliga garantiprogrammet för bankernas upplåning

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 12:49 CEST


På grund av tekninska problem föll sista delen av pressmeddelandet bort. Komplett pressmeddelande skickas ut på nytt:

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det statliga garantiprogrammet för bankernas medelfristiga upplåning till den 31 oktober 2009. Förändringar görs också för att ge bankerna bättre möjligheter till långfristig finansiering och därmed minska likviditetsriskerna i deras upplåning.

- Även om finansmarknaderna idag fungerar bättre så är den globala finanskrisen och dess återverkningar för jobben och företagen i Sverige långt ifrån över. Regeringen anser att det finns fortsatt anledning att ha kraftfulla åtgärder på plats för att banker och andra kreditinstitut ska kunna förse hushåll och företag med lån till rimliga villkor, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Genom beslutet förlängs garantiprogrammet med sex månader, med möjlighet till fortsatt förlängning om regeringen så anser nödvändigt. Riksgälden får som stödmyndighet under perioden fram till den 31 oktober 2009 bevilja garantier inom en ram på högst 1 500 miljarder kronor. Programmet utvidgas även så att en tredjedel av ramen kommer att kunna användas för att garantera emissioner av alla skuldförbindelser med löptider mellan tre och fem år.

- Under krisen har bankerna använt sig av allt kortare finansiering, vilket ökat likviditetsriskerna i det finansiella systemet. Genom att utöka möjligheterna till långfristig upplåning inom garantiprogrammet vill regeringen medverka till att minska bankernas likviditetsrisker och därigenom förbättra deras förmåga att ge företag och hushåll lån med längre löptider, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Även i fortsättningen kommer en garantiavgift att tas ut av varje deltagande institut, vilken tillförs den statliga stabilitetsfonden. Garantiavgiften är oförändrad och föreslås till hälften kunna räknas av från den stabilitetsavgift som regeringen avser att införa under 2009.

Förändringarna i korthet:
1. Förlängning av programmet och beräkning av ramen per institut
Genom förlängningen av programmet kommer Riksgälden att kunna utfärda statliga garantier fram till den 31 oktober 2009. Den maximala garantiram som beräknas per institut kommer därmed att utgå från de skuldförbindelser som förfaller mellan den 1 september 2008 och den 31 oktober 2009. Den totala ramen på 1 500 miljarder kronor för hela programmet ligger fast.

2. Förlängning av löptiderna
Redan i dag finns möjlighet att garantera säkerställda obligationer med löptider mellan tre och fem år. Denna möjlighet utvidgas nu till att även avse skuldförbindelser utan särskild säkerhet. Totalt får högst en tredjedel av den totala ramen, eller 500 miljarder kronor, avse garantier för skuldförbindelser med löptider mellan tre och fem år.

3. Justering av kapitalkraven
Kapitalkraven för institut som deltar i garantiprogrammet justeras till att avse de grundläggande krav som finns i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Kapitalkraven i förordningen blir därmed desamma som i kapitaltillskottsprogrammet.

Godkännande av EU
Med hänsyn till EG-fördragets statsstödsregler har Europeiska kommissionen underrättats om ändringarna i garantiprogrammet. Ett godkännande förväntas innan ändringarna träder i kraft den 1 maj 2009.Webbutsändning:
Se pressträffen i efterhand.
http://www.regeringen.se/sb/d/11832/a/123733

Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Aino Bunge
kansliråd
08-405 15 04

Henrik Lennefeldt
kansliråd
08-405 15 56

Sonja Daltung
departementsråd
08-405 14 37