Riksdagen

Ny säkerhetsföreskrift för riksdagen

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:52 CEST

Peter Lindskog
Talmannens presschef, tfn 08-786 40 66, 070-609 67 24

Den 1 juli 2006 träder lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter i kraft. Riksdagsstyrelsen tog på onsdagen beslut om att komplettera lagen med en föreskrift som innebär nya bestämmelser vad gäller informationssäkerhet, tillträde till riksdagen och säkerhetsprövning. Bland annat införs ett ackrediteringssystem för journalister. De nya bestämmelserna ska träda ikraft den 1 juli.

Tillträde och ackreditering
Enligt den nya föreskriften ges riksdagsledamöter och statsråd uttrycklig rätt till riksdagens lokaler. För anställda och andra krävs särskilda beslut.

I riksdagsstyrelsens framställning till riksdagen om den nya lagen aviserades införandet av ett ackrediteringssystem för journalister. Detta ställningstagande hade inte sin grund i någon påstådd misskötsamhet från någons sida utan föranleddes av den principiella uppfattningen att riksdagen måste kunna ha kontroll över vilka som har rätt till tillträde till riksdagens lokaler. Den nya föreskriften innehåller närmare bestämmelser för ackreditering, i huvudsak följande:

· Ackrediteringen ges till den som huvudsakligen har journalistiska arbetsuppgifter.
· Ansökningar om ackreditering ska handläggas skyndsamt.
· Ackreditering gäller normalt i två år, men kan också gälla kortare eller längre tid.
· Ackreditering ger rätt till tillträde till lokaler som disponeras av riksdagens ledamöter. Undantag görs för arbetsrum, plenisalen, kammarsalarna i östra huset, utskottens sessionssalar och talmanskorridoren.
· Partikanslierna beslutar själva vad som ska gälla för mediernas tillträde till lokaler som kanslierna disponerar.
· Rätt till tillträde gäller under ordinarie arbetstid och under andra tider när verksamhet pågår. Detta innebär ingen förändring jämfört med dagens regler.
· Återkallning av ackreditering föreslås kunna ske om rätt till ackreditering inte längre finns, den ackrediterade misskött sig eller om det finns synnerliga skäl.
· Beslut om avslag eller återkallelse av ackreditering ska fattas av riksdagsdirektören och kunna överklagas.
· Ackrediteringar handläggs hos informations- och bevakningsenheterna.

De praktiska rutinerna för ackreditering kommer att meddelas i början av juni. Detaljerad information kommer att finnas på riksdagens hemsida: www.riksdagen.se/press

För besökare till riksdagen kvarstår kravet att det ska finnas en besöksmottagare. Det nuvarande undantaget för statliga tjänstemän slopas för andra än dem som är anställda i Regeringskansliet eller vid riksdagens egna myndigheter.

Informationssäkerhet
Till skillnad från tidigare kommer alla uppgifter för vilka det gäller sekretess att skyddas med särskilda åtgärder, exempelvis inlåsning av dokument. Tidigare gällde ett sådant krav endast för uppgifter som rör rikets säkerhet, uppgifter om bevakningsuppgifter och uppgifter som rör Sveriges internationella kontakter. Nu utvidgas skyddet till bland annat uppgifter om upphandling och personalsociala uppgifter. Därtill införs särskilda regler om IT-säkerhet.

Säkerhetsprövning
Vissa anställningar i riksdagsförvaltningen är placerade i säkerhetsklass och inför beslut om dessa anställningar genomförs registerkontroll hos polisen. Det är Registernämnden som beslutar om uppgifter i polisregister ska lämnas ut. På det här området införs vissa detaljbestämmelser. Det handlar främst om vad som ska läggas till grund för en sådan prövning och om när förnyade registerkontroller ska genomföras.

Övriga bestämmelser
Föreskriften innehåller också bestämmelser om fredstid krishantering samt om information, utbildning, säkerhetsskyddsavtal vid upphandling, legitimationskontroll och hantering av nycklar m.m.


Bakgrund
Riksdagen har beslutat om lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter. Lagen – som träder i kraft den 1 juli 2006 – innehåller till skillnad från den tidigare lag som gällde på området inga detaljbestämmelser om säkerhetsskyddet. I stället bör riksdagsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs såvitt gäller riksdagen, dess förvaltning och partikanslierna.

Arbetet med föreskriften har inom riksdagsförvaltningen bedrivits med hjälp av en referensgrupp. En promemoria med förslag till föreskrift har utarbetats och remissbehandlats. Förslaget har också beretts i Rådet för ledamotsnära frågor samt med gruppledarna och med partikanslierna. Förslaget har också redovisats för de fackliga organisationerna.


Mer information: Sven Johannisson, särskild utredare, tfn: 08-736 43 18, 070-637 18 10