Dassault Systèmes

Ny SIFO-undersökning: Risktagning är viktigast för att främja innovation, enligt svenska beslutsfattare

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 10:00 CEST

Att våga ta risker och tolerera misslyckanden är den viktigaste faktorn för framgångsrik innovation. Det framgår av en undersökning SIFO har utfört på uppdrag av Dassault Systèmes. 189 företagsledare och seniora beslutsfattare inom två viktiga branscher för svenskt näringsliv – fordons- och livsmedelsindustri - har intervjuats i syfte att undersöka synen på innovation, vilka drivkrafter som ligger bakom, och det svenska innovationsklimatet i stort.

Undersökningen har utförts av SIFO på uppdrag av Dassault Systèmes och omfattar telefonintervjuer med 189 företagsledare och andra beslutsfattare inom svensk industri.

Den viktigaste faktorn för främjande av innovation enligt undersökningen är en risktagandekultur och tolerans för misslyckanden. Sex av tio svarande definierar denna faktor som mycket viktig. Andra faktorer som en tredjedel eller fler betecknar som mycket viktiga är tydliga mål och mått för innovation (48 procent) och möjlighet för anställda att dedikera arbetstid till innovationsarbete utanför de fastlagda arbetsmålen (33 procent).

Göteborg prioriterar annorlunda
Här skiljer sig dock siffrorna mycket åt mellan olika regioner. Medan 78 procent av de intervjuade beslutsfattarna i Göteborgsregionen anser risktagande mycket viktigt för framgångsrik innovation, är motsvarande siffra för Stockholmsregionen bara 35 procent – klart lägst i Sverige. På frågan ”Hur högt prioriteras innovation på ditt företag” svarar 83 procent i Göteborgsregionen ”mycket högt”, medan motsvarande siffra för Stockholm är 40 procent – även detta klart lägst i Sverige.


”Det är intressant att risktagande prioriteras så mycket lägre bland dem som svarat från Stockholmsregionen, och att innovation överlag har lägre prioritet bland stockholmsföretag i de undersökta industrierna.  Det finns många tänkbara förklaringar till resultatet. Men att Stockholmsområdet har många utmaningar när det gäller innovation är välbekant, ett exempel är aktuella undersökningar som visar att bostadsbristen i Stockholm beräknas kosta mångmiljardbelopp i utebliven tillväxt under de närmaste åren. Kostnaderna för att etablera sig i Stockholm riskerar också att höja trösklarna för företag att våga ta risker och tolerera misslyckanden”, säger Mårten Gustafsson, ansvarig för undersökningen på Dassault Systèmes.

Mer till forskning och utveckling
Enligt undersökningen förväntar sig nära en tredjedel av företagen att investeringarna i forskning och utveckling, beräknat som andel av omsättningen, kommer att öka under 2014. Nära hälften, 47 procent, förväntar sig att motsvarande investeringar kommer att öka de närmaste fem åren, medan endast ett fåtal förväntar sig minskade investeringar. Det är bland de större företagen, med en årsomsättning på 100 miljoner kronor eller mer, som investeringsviljan är störst, framför allt i det längre perspektivet.

”Det är också tydligt av undersökningsmaterialet att det finns en stark strävan efter att bli ännu bättre på innovation. Det finns ett stort och konsekvent glapp mellan hur viktig man uppfattar att en drivkraft för innovation är och hur bra man upplever att det egna företaget är på detta”, säger Mårten Gustafsson.

Undersökningen visar också att beslutsfattare ombeds säga vilket som de uppfattar som Sveriges mest innovativa företag är det storföretagen som står högst i aktning. Flest röster fick Ericsson och IKEA, följda av Volvo och Astra Zeneca. De industrivertikaler som omfattas av undersökningen är fordons- och livsmedelsindustri och bland dem som svarat finns företagsledare, produktutvecklingsansvariga, innovationschefer och andra beslutsfattare med insikt i innovationsfrågor. Intervjuerna har genomförts på telefon under hösten 2013.

För frågor om undersökningen och ytterligare data, kontakta
Mattias Källman, AxiCom PR
Mattias.kallman@axicom.com

+46 (0)760 28 92 70

Om Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, ledande inom 3D-upplevelser, tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Dess världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls. Dassault Systèmes lösningar för samarbeten uppmuntrar till innovation och ger utökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den fysiska. Dassault Systèmes ger mervärde till 150 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 80 länder. Mer information finns tillgänglig på www.3ds.com/sverige.