Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

Ny spännande webbplats: Säkerhetspolitik.se ger ungdomar information om den nya, förändrade säkerheten

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 13:26 CEST

Nu finns en ny webbplats om Sveriges försvar och krishanteringssystem.

Webbplatsen riktar sig främst till ungdomar och berättar om hot och risker - mot samhällets säkerhet och mot freden i världen - och om de system som finns för att förhindra och hantera krig och kriser. Flera undersökningar från senaste åren visar att ungdomar vill veta mer om Sveriges nya försvars- och säkerhetspolitik.www.säkerhetspolitik.se ger Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i samverkan med en rad myndigheter och organisationer, en aktuell bild av hur svenskt försvar och krisberedskap snabbt håller på att förändras. Från att traditionellt ha fokuserat hotet om en militär invasion, till att nu bygga en flexibel verksamhet som i större omfattning uppmärksammar civila hot mot vår fred och frihet.– Vi vill erbjuda en allsidig, aktuell plattform för upplysning om var försvaret och säkerhetsfrågorna är på väg och varför. Ungdomar och lärare i gymnasieskolan är vår huvudmålgrupp, men även andra intresserade ska kunna ha utbyte av den här webbplatsen, säger Johan Genneby, ansvarig för informationssatsningen hos SPF.Bakgrunden är att förutsättningarna för svensk försvars- och säkerhetspolitik har förändrats i grunden. De tidigare militära hoten bedöms idag som mindre aktuella, medan nya hotbilder i stället har uppträtt. Terrorhandlingar, epidemier, naturkatastrofer, sönderfallande stater och kollapsande IT-system är exempel på händelser och hot som sätter oss alla på nya prov.– Det finns nya hot och risker som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra. Vi ska försöka ge svaren på vad vi ska skydda oss själva och samhället emot och hur det går till, säger Johan Genneby.– Rent konkret bedöms en militär invasion av Sverige idag som högst osannolik, medan däremot sannolikheten för hot och följderna av dessa bedöms som betydligt mer riskfyllda för samhället. Olika verksamheter bedrivs på internationellt plan i större utsträckning än tidigare och på samma sätt sträcker sig också dagens hot ofta över territorialgränser. Komplexa ekonomiska och tekniska system ger oss nya möjligheter vilka gör oss oberoende av nationsgränser, men samtidigt mer sårbara. Risker och konflikter är idag också mer sammansatta och konsekvenserna mer internationella än tidigare.– Detta gör att vi alla måste inrätta oss på ett nytt sätt och därför behövs också en utvidgad kunskapsspridning och dialog för att öka förståelse och beredskap.Styrelsen för psykologiskt försvar har funnit att ungdomar är en viktig målgrupp som måste fokuseras. Detta bl a eftersom inte lika många ungdomar som tidigare ”automatiskt” kommer i kontakt med säkerhetsfrågorna, i och med att allt färre kallas till värnpliktstjänstgöring i det bantade militära insatsförsvaret. Samtidigt kommer alltfler unga män och kvinnor att delta i internationella militära och civila uppdrag inom ramen för FN, Nato och EU.Därför har SPF tillsammans med Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Pliktverket tagit initiativ till den nya webbplatsen där läsarna på ett målgruppsanpassat sätt ska kunna få ta del av information om hur det nya försvaret av samhällets säkerhet ser ut, vad det ska uträtta, vilka olika slags hot och kriser samhället förbereder sig för och hur den enskilde medborgaren bör förhålla sig. Ett antal bakgrundssidor beskriver de nya förutsättningarna och hur politiker och experter resonerar.– Målet är att förmedla en både bred och djup upplysning, som ger tillfälle till åsiktsutbyte och dialog där olika åsikter förs fram. Sidorna kommer successivt att utvecklas och förnyas allteftersom säkerhetsfrågorna ändrar karaktär. Här ska ungdomar och lärare alltid kunna hitta material för t ex skolundervisning.– Vi vet att både ungdomar och lärare har saknat aktuellt och relevant underlag för skolarbetet. Vi vet också att intresset bland gymnasieelever för dessa frågor är större än vad lärarna tror. På säkerhetspolitik.se finns nu det mesta om samhällets säkerhet att hämta, säger Johan Genneby.För ytterligare information, kontakta:Johan Genneby, Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Tfn 08-698 33 50, e-post johan.genneby@psycdef.seBilder: http://www.psycdef.se/press/material.asp