Västra Götalandsregionen

Ny statistik förstärker bilden av en stark gränsregion - arbetspendlingen från Västra Götaland till Norge ökar

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:27 CET

Arbetspendlingen från Sverige till Norge är den största pendlingsströmmen mellan nordiska länder, och den fortsätter att öka. Dagsfärsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att ökningen från 2007 till 2008 var hela 28 procent, vilket motsvarar 6000 personer. En av fyra som arbetspendlar till Norge kommer från Västra Götaland.

Av arbetspendlarna* från Västra Götaland kommer 3000 personer från kommuner inom Fyrbodalsområdet. Två av tre arbetar i Østfold, Akershus eller Oslo. Statistiken visar tydligt att en riksgräns inte begränsar arbetsmarknaden för de personer som bor i en gränsregion. 

Många söker sig till norska bemanningsföretag. Av drygt 500 ungdomar från Fyrbodalsområdet som arbetspendlade till Norge under 2008 arbetade var fjärde inom bemanningsbranschen.

– Den nya statistiken visar att arbetsmarknaderna i Sverige och Norge blir allt mer integrerade. Det innebär en konkurrensfördel för näringslivet och ökade möjligheter till sysselsättning för invånarna i Västra Götaland,  kommenterar Mats Granér, analyschef på Västra Götalandsregionen.

Den gränsregionala statistiken underlättar utvecklingsarbetet
Den gränsregionala statistiken är ett viktigt komplement till SCB:s statistik kring arbetspendling över kommungränser inom landet. För kommuner med stor gränspendling över nationsgränser kan annars mätningar kring till exempel levnadsstandard och sysselsättning blir missvisande. För Strömstads kommun gör arbetspendlingen över riksgränsen att statistiken över sysselsatta per kommun ökar med drygt 790 personer, eller närmare 15 procent. För Dals Eds kommun innebär det att ytterligare 100 personer syns i statistiken kring sysselsättning.

– Kunskapen om gränsregionen och samverkan över gränserna gör att vi kan utforma våra regionala utvecklingsinsatser bättre. Allt från kollektivtrafik och infrastruktursatsningar till insatser kring kompetensförsörjning, säger Mats Granér.

Statistiken finns i Statistiska centralbyråns databas StatNord som har tagits fram för att underlätta  regionalt och kommunalt tillväxtarbete i gränsregioner. www.statnord.org

Statistikdatabas för Västra Götaland stärker bilden ytterligare
År 2008 var det dessutom drygt 5 600 personer bosatta i Västra Götaland som hade en biinkomst från Norge. Det visar kompletterande statistik över så kallade övriga inkomsttagare, som finns i Västra Götalandsregionens databas Gränsstatistik. Med övriga inkomsttagare menas personer som arbetar på andra sidan riksgränsen vid sidan om ordinarie arbete i Sverige. I databasen Gränsstatistik finns också statistik över fastighetspriser och utländskt ägande av fritidsfastigheter. Norrmän äger 8000 fritidsfastigheter i Sverige. Mer än 3000 av dessa finns i Västra Götaland.
www.vgregion.se/grensestatistikk

* Som arbetspendlare från Sverige till Norge räknas personer bosatta i Sverige som har sin huvudsakliga inkomst i Norge.