Statistiska centralbyrån, SCB

Ny statistik visar det kvartalsvisa sparandet

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:35 CEST

Från och med i år skall SCB rapportera kvartalsvisa icke-finansiella sektorräkenskaper till EU:s statistikbyrå enligt nya EU-krav. Redovisningen avser data från och med första kvartalet 1999 och till och med fjärde kvartalet 2005. De data som rapporteras är information om inkomster, transfereringar, utgifter, sparande samt finansiellt sparande för sektorerna icke-finansiella företag, finansiella företag, offentlig sektor och hushåll inklusive dess ideella organisationer.

Kvartalsrapportering
De data som nu sammanställts kvartalsvis har tidigare rapporterats årsvis för de olika sektorerna. Då de statistiska primärkällorna i många fall avser årliga uppgifter innebär det att kvartalsfördelningen i de fallen bygger på modeller vilket gör att det nu publicerade materialet bör tolkas med försiktighet. Nedan kommenteras några av resultaten för respektive sektor med anledning av de nu beräknade uppgifterna.

Sveriges kvartalsvisa icke-finansiella sektorräkenskaper (334 kB)
http://www.scb.se/statistik/NR/NR0103/2005K04S/QSA05q4_pub.xls

Kvartalsmönster för olika sektorer
Icke-finansiella företag
De icke-finansiella företagen uppvisar ett tydligt ökat förädlingsvärde under fjärde kvartalet varje år, vilket även ger utslag i ett ökat sparande under fjärde kvartalet. Även det finansiella sparandet uppvisar ett likartat säsongsmönster.

Diagram 1 Sparande för olika sektorer 2003 kv1- 2005 kv4
http://www.scb.se/templates/pressinfo____164136.asp

Finansiella företag
De finansiella företagen har precis som de icke-finansiella företagen ett säsongsmönster i sparandet med en uppgång under fjärde kvartalet respektive år fram till och med 2004. Sparandet under fjärde kvartalet 2005 är något lägre en tredje kvartalet. Stora kapitalinkomster mot slutet av året bidrar till detta mönster.

Offentlig sektor
För den konsoliderade offentliga sektorn uppvisas ett säsongsmässigt högre sparande under andra kvartalet varje år vilket främst beror på utdelningar från aktiebolag. Det lägre sparandet och finansiella sparandet under fjärde kvartalet varje år beror på att såväl konsumtionsutgifter som investeringar är störst under fjärde kvartalet respektive år.

Hushållens inkomster, utgifter och sparande
Hushållens disponibla inkomster är störst under andra kvartalet respektive år. Det beror främst på att aktieutdelningar sker under denna period.
Konsumtionsutgifterna är betydligt högre under andra och fjärde kvartalen än under första och tredje. Det stora antalet helgdagar under andra kvartalet är en av förklaringarna till ökningen detta kvartal. Inköpen inför jul- och nyårshelgerna ger ökade konsumtionsutgifter under fjärde kvartalet.
Hushållens sparkvot är lägst under fjärde kvartalet. Ökade konsumtionsutgifter under andra kvartalet kompenseras mer än väl av ökningen i den disponibla inkomsten. Sparkvoten ligger därför på sin högsta nivå under andra kvartalet varje år.


Diagram 2 Hushållens sparkvot
http://www.scb.se/templates/pressinfo____164136.asp

Utlandstransaktioner
De kvartalsvariationer som föreligger i utlandstransaktionerna rör främst kapitalinkomstnettot som visar en nedgång under andra kvartalet respektive år vilket finner sin förklaring i börsbolagens utdelningar som äger rum under andra kvartalet. De senaste åren utmärker sig även exportnettot som når sin höjd under andra kvartalet respektive år.

Revideringar 2005
De nu publicerade uppgifterna är något reviderade jämfört med publiceringen den 7 mars 2006, då en första beräkning gjordes för helåret 2005. Det är uppgifterna över statens skatteintäkter som reviderats upp med 4 mdkr vilket innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande således reviderats upp med 4 mdkr och har beräknats till 71 mdkr för helåret 2005. De nya uppgifterna över statens skatteintäkter innebär att hushållens disponibla inkomster, sparande och finansiella sparande har reviderats ned med 2 mdkr för helåret 2005 jämfört med publiceringen den 7 mars 2006. Den reala utvecklingen av hushållens disponibla inkomster uppgick till 1,8 procent under 2005 jämfört med året innan vilket är en nedrevidering med 0,1 procentenheter jämfört med vad som publicerades den 7 mars 2006. Även företagens sparande har reviderats ned med 2 mdkr till följd av de nya uppgifterna över skatterna.

Finansiellt sparande
Inom nationalräkenskaperna kan det finansiella sparandet beräknas enligt två olika metoder, dels från den icke-finansiella sidan dels från den finansiella sidan. Finansiellt sparande enligt den icke-finansiella metoden beräknas som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansiellt sparandet enligt den finansiella metoden beräknas som skillnaden mellan summan av transaktioner i finansiella tillgångar och summan av transaktioner i skulder. De olika beräkningssätten baseras på helt skilda underlag vilket är en orsak till att det finansiella sparandet visar avvikelser mellan de två metoderna. Avvikelserna har emellertid under senare år blivit allt större och ett arbete har satts igång för att gå igenom källor och metoder i syfte att utröna orsakerna till diskrepanserna.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-07-04 klockan 09.30.
Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax Fax 08-506 942 96
Förfrågningar
Mattias Bågling
Tfn 08-506 945 27
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.