Socialstyrelsen

Ny statistikrapport från Socialstyrelsen: Allt färre vårdas inneliggande på sjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:10 CEST

Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen publicerar i dag rapporten
Sjukdomar i sluten vård 1987-2001. Totalt vårdades cirka 770 000 personer på
svenska sjukhus år 2001 för någon sjukdom jämfört med 880 000 år 1987. Stora
förändringar har skett inom många sjukdomsgrupper i första hand beroende på
omstruktureringar inom vården och förändrade behandlingsprinciper.

Medelvårdtiden för patienter på svenska sjukhus har minskat från 21 dagar
1987 till 11 dagar 1992, året efter genomförandet av ÄDEL-reformen och till
6,3 dagar 2001. Antalet vårdtillfällen ökade från 1 650 000 år 1987 till 1
700 000 år 1993 men har därefter minskat och uppgick 2001 till 1 460 000.

Inom somatisk korttidsvård, d.v.s. exklusive psykiatri och
geriatrik/långtidsvård, har medelvårtiden minskat från 7,5 dagar 1987 till
4,9 dagar 2001. Samtidigt har antalet vårdtillfällen minskat från 1 400 000
till 1 300 000.Även antalet personer som årligen svarar för detta
vårdutnyttjande har minskat. År 2001 vårdades 770 000 personer för olika
sjukdomsdiagnoser - exklusive skador och förgiftningar - jämfört med 880 000
år 1987.

Den slutna vården för ögonsjukdomar har minskat med över 70 procent. Antalet
personer som årligen vårdats för grön starr (glaukom) och grå starr
(katarakt) har minskat med 80 respektive 90 procent. Också för t. ex.
hudsjukdomar, medfödda missbildningar, akut hjärtinfarkt, astma,
ljumskbråck, magsår, prostataförstoring och inflammatoriska sjukdomar i
bäckenorganen har antalet vårdade personer per år minskat. I relation till
en ökande och åldrande befolkning är dessa minskningar ännu tydligare.

- Omstruktureringen inom sjukvården med överföring av många operationstyper
från sluten vård till dagkirurgisk verksamhet och behandling med läkemedel i
stället för kirurgi kan förklara stora delar av dessa förändringar. Det
finns dock också exempel på att insjuknandet i vissa sjukdomar har minskat.
Det gäller bland annat akut hjärtinfarkt, säger Curt-Lennart Spetz vid
Epidemiologiskt centrum.

För några sjukdomsgrupper har antalet årligen vårdade ökat under perioden;
för kronisk njursvikt har det skett en fyrdubbling medan antalet med någon
narkotikarelaterad diagnos har fördubblats. Vården av alkoholrelaterade
sjukdomar har minskat för män men ökat för kvinnor och också för unga män.

Antalet personer som vårdades för gallstenssjukdom ökade i samband med
införandet av titthålskirurgi men har därefter legat kvar på den nivån.
Antalet patienter vårdade för stroke ökade fram till slutet av 1990-talet
för att därefter åter minskat.

Rapporten Sjukdomar i slutenvård 1987-2001 finns på Socialstyrelsens
webbplats www.sos.se .
Ytterligare upplysningar: Curt-Lennart Spetz, EpC, 08-555 531 28.