Drott AB

Ny strategi för Drott

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 09:18 CEST

Drott delar ut bostäder till aktieägarna
Styrelsen och företagsledningen i Drott har sedan bolagsstämman den 8 april 2003 genomfört en översyn av Drotts strategi och inriktning.

Utgångspunkten för översynen har varit att fastställa en strategi och inriktning för att uppnå en långsiktigt god tillväxt och avkastning för bolagets aktieägare.

Mot ovanstående bakgrund har beslut fattats att dela upp Drott i två bolag:

Fabege med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet, samt
Bostadsbolaget Drott med fokus på bostadsfastigheter i tillväxtregioner, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö.
Avsikten är även att avyttra vissa bostads- och kommersiella fastigheter vars profil på affärsmässiga grunder ej bedöms överensstämma med Fabeges eller Bostadsbolaget Drotts framtida inriktning. Medel som frigörs kommer att överföras till aktieägarna genom engångsutdelning, inlösen och/eller återköp.

Målet är att Fabege och Bostadsbolaget Drott skall bedrivas som självständiga enheter från och med den 1 januari 2004 och att nya finansiella och operativa mål gäller från och med då. Avsikten är att föreslå ordinarie bolagsstämma 2004 att dela ut samtliga aktier i det nya Bostadsbolaget Drott till aktieägarna. I samband med förändringarna föreslås nuvarande Drott byta namn till Fabege.

I och med ovanstående inriktas VD-rekryteringsprocessen på att rekrytera permanent VD för såväl Fabege som för Bostadsbolaget Drott.

Ytterligare information om strategi och inriktning för Fabege och Bostadsbolaget Drott enligt bilaga.

Stockholm den 4 juni 2003

Styrelsen i Drott AB

Frågor besvaras av:

Urban Jansson, styrelsens ordförande, tfn 08-769 30 11
Anders Böös, verkställande direktör, tfn 08-769 30 10
Bilagor:

Fabege
Bostadsbolaget Drott

Bilaga 1(2)

Fabege

Regioner med hög ekonomisk tillväxt präglas av hög rörlighet. Stockholmsområdet har över tid haft en högre tillväxt än andra regioner i landet och samtidigt uppvisat en högre rörlighet. Skillnaden mellan konjunkturella toppar och bottnar är högre i Stockholmsområdet än någon annanstans i landet. För passiva aktörer utgör det cykliska rörelsemönstret ett problem. För aktiva aktörer innebär den höga rörligheten emellertid intressanta affärsmöjligheter. Detta dels genom handel med fastigheter, dels genom förädling och utveckling av enskilda fastigheter och områden med potential att långsiktigt bli något annat än vad det är idag. Exempel på det senare är utvecklingen i Marievik under den senaste tioårsperioden.

Fabeges bestånd av kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet samt därutöver i mindre utsträckning i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala har ett marknadsvärde, baserat på senaste externa marknadsvärdering och efter avskiljning av Bostadsbolaget Drott, uppgående till cirka 32 Mdr.

Med fokus på Stockholmsområdet skall Fabege äga och förvalta kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika omständigheter har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Dessutom skall Fabege:

Aktivt arbeta med handel av kommersiella fastigheter för att dra fördel av konjunkturellt betingade rörelser på marknaden.
Aktivt arbeta med förädling och utveckling av beståndet av kommersiella fastigheter för att öka dess attraktivitet.
Löpande avyttra fastigheter där inga ytterligare åtgärder eller andra faktorer bedöms kunna medverka till att kassaflödet kan utökas och ytterligare värde skapas.
Avsikten är att Fabege över en konjunkturcykel skall omsätta cirka tio procent årligen av beståndets marknadsvärde enligt de kriterier som beskrivs ovan.

Fabeges justerade soliditet skall uppgå till lägst 35 och högst 45 procent över en konjunkturcykel. Spannet möjliggör för Fabege att arbeta med ett flexibelt kapitalutnyttjande där balansomslutningen ökas genom förvärv och projekt respektive reduceras genom försäljningar när detta bedöms lämpligt. Målet för räntetäckningsgrad är lägst 2,0 med en flexibel räntebindning.

Fabeges utdelningspolicy inriktas på att utdelningen dels knyts till kassaflödet från löpande förvaltning, dels till justerat eget kapital. Målet är att årligen dela ut lägst 75 procent av kassaflödet från löpande förvaltning. För det fall kassaflödet ett år är lägre än föregående år är avsikten att utdelningen behålls oförändrad, förutsatt att kassaflödet överstiger föreslagen utdelning. Utdelningen skall uppgå till lägst fyra procent av bokslutsårets utgående justerade egna kapital. Målet är vidare en utdelningstillväxt om lägst åtta procent per år (i snitt) över en femårsperiod på rullande basis.

En betydande andel av det kassaflöde och den värdetillväxt Fabege kan skapa via vald strategi och inriktning kommer därmed löpande att vidareutdelas till bolagets aktieägare.


Bilaga 2(2)

Bostadsbolaget Drott

Bostadsbrist finns i alla regioner med tillväxt då de utgör inflyttningsorter. Utbud i form av nybyggnation är begränsat på grund av de höga kostnaderna för nyproduktion. För Bostadsbolaget Drott är det därmed intressant att fokusera på fler geografiska marknader än enbart Stockholm, Göteborg och Malmö. På flertalet av dessa marknader finns möjlighet att avyttra bostäder till bostadsrättsföreningar, innebärande att berörda fastigheter i princip kan avyttras till en marknad med fri prissättning. För Bostadsbolaget Drott, som redan i utgångsläget har ett attraktivt fastighetsbestånd i goda lägen, finns därmed en kommersiell potential att över tid realisera övervärden allteftersom intresse och marknad för konvertering till bostadsrätter uppstår och utökas.

Bostadsbolaget Drott tillförs initialt bostadsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala med ett samlat marknadsvärde, baserat på senaste externa marknadsvärdering, uppgående till omkring 8 Mdr.

Bostadsbolaget Drott skall äga och förvalta bostäder i maximalt tio regioner i Sverige med befolknings- och ekonomisk tillväxt, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom skall Bostadsbolaget Drott:

Förvärva bostäder i områden som via åtgärder och regional tillväxt har förutsättningar att långsiktigt bli mer attraktiva.
Aktivt arbeta med förädling och utveckling av beståndet av bostäder för att öka dess attraktivitet.
Löpande avyttra bostäder med låg synlig avkastning och begränsad förbättringspotential till i första hand bostadsrättsföreningar.
Avsikten är att Bostadsbolaget Drott över en konjunkturcykel skall omsätta cirka fem procent årligen av beståndets marknadsvärde enligt de kriterier som beskrivs ovan. För aktieägarna i Bostadsbolaget Drott kombineras därmed stabila intäktsflöden som kommer av bostadsförvaltning, där intäkterna över tid tenderar att följa den allmänna prisutvecklingen i samhället, med en långsiktig uppsida i form av att tillgångarna över tid kan avyttras till en marknad där det råder andra förutsättningar, nämligen fri prissättning.

Bostadsbolaget Drotts justerade soliditet skall uppgå till lägst 25 procent innebärande att justerat eget kapital initialt bedöms uppgå till cirka 2 Mdr. Målet för räntetäckningsgrad är lägst 1,25 med en lång räntebindning.

Bostadsbolaget Drotts utdelningspolicy inriktas på att utdelningen knyts till dels den allmänna prisutvecklingen, dels till utvecklingen för justerat eget kapital. Målet är att årligen dela ut bokslutsårets KPI plus en procentenhet, dock lägst 3 procent av utgående justerat eget kapital.

Den värdetillväxt Bostadsbolaget Drott kan skapa via vald strategi och inriktning kommer därmed löpande att vidareutdelas till bolagets aktieägare.