Tornet Fastighets AB

Ny strategi och kapitalstruktur samt utdelningsförslag

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:18 CEST

· Ny strategi och affärsplan baserad på avyttring av samtliga
tillgångar beroende av marknadsförutsättningarna, samt återföring av frigjort kapital till aktieägarna
· Avtal om ny lånefinansiering om 15,8 miljarder kronor ingås med två bankkonsortier
· Fokus för 2004: Avyttring prioriteras av färdigutvecklade
tillgångar, bostäder och dotterbolaget Malmstaden eller en betydande del därav, beroende på marknads-förutsättningarna
· Utdelningsförslag för 2003 om 127 kronor per aktie, totalt 3
285 miljoner kronor

Som tidigare meddelats har Lehman Brothers Real Estate Partners och närstående fonder samt Ratos genom bolaget LRT Acquisition AB förvärvat 82,4 procent av aktierna i Tornet. Under våren 2004 har en ny strategi och affärsplan arbetats fram och antagits av styrelsen. Tidigare kommunicerade strategier och mål upphävs.

Tornet ska fokusera på avveckling av sina tillgångar vid den tidpunkt som bedöms optimal för respektive tillgång med avseende på kassaflöde och rådande marknadsförutsättningar. Det kapital som kan frigöras avses att återföras till aktieägarna. Tornetkoncernen kommer inom kort att ingå överenskommelser med ett antal banker avseende finansiering utifrån de behov som den nya affärsplanen ger upphov till.

Baserat på affärsplanen, en bedömning av framtida kapitalbehov och den nya finansieringslösningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en utdelning för 2003 om 127 kronor per aktie.

Kommentarer
Mark H. Newman, styrelsens ordförande, kommenterar:
"Med den nya affärsplanen förändras koncernens finansieringsbehov. En ny finansieringslösning som bättre passar den nya inriktningen kommer att etableras inom kort. Genom utdelningen optimeras kapitalstrukturen och avkastningen för aktieägarna."

VD Christel Armstrong Darvik kommenterar:
"Sedan Tornet noterades 1996 har koncernen avyttrat närmare tusen fastigheter i omstruktureringen av portföljen. De erfarenheter och den djupa marknadskännedom som skapats i organisationen kommer att vara en stor tillgång i arbetet med den nya affärsplanen."

Ny strategi och affärsplan
· Tornets strategi är att avyttra sina tillgångar
· Varje fastighet kommer att avyttras med beaktande dels av
rådande marknadsförutsättningar, dels av potentialen för ytterligare
maximering av värdet genom uthyrning eller värdehöjande investeringar · Fastigheterna kommer att säljas som samlade bestånd eller som
enskilda objekt beroende på marknadsförutsättningar och andra faktorer · Kapital som kan frigöras avses att återföras till aktieägarna

Tornets bestånd omfattade per den 31 mars 2004 totalt 410 fastigheter med tyngdpunkt i Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Den uthyrbara arean uppgick till närmare 2,7 miljoner kvadratmeter fördelat på 39 procent kontor, 20 procent bostäder, 5 procent butiker, 19 procent industri/lager och 17 procent övrigt samt utlandsfastigheter. Det bokförda värdet var totalt 18 756 miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick 2003 till 2 403 miljoner kronor.

Med utgångspunkt i den nya strategiska inriktningen har affärsplaner tagits fram för bolagets samtliga fastigheter. För att effektivisera administrationen och arbetet med försäljning kommer koncernens organisationsstruktur att ses över.

Fokus på avyttringar av bostadsfastigheter och dotterbolaget Malmstaden Givet nuvarande marknadsförutsättningar kommer Tornet under 2004 att prioritera avyttringar av färdigutvecklade tillgångar och bolagets bostadsfastigheter. En strukturerad försäljning av dotterbolaget Malmstaden, eller en större del av det, genomförs för närvarande. Malmstaden är den största privata fastighetsägaren i Linköping och Norrköping med 130 fastigheter omfattande 582 900 kvadratmeter, varav 54 procent är bostadsfastigheter. Hyresvärdet uppgick 2003 till 475 miljoner kronor.

Ny finansieringslösning
Den nya strategin och affärsplanen ställer förändrade krav på koncernens kapitalstruktur. Tornet har därför förhandlat med långivare om ny finansiering och planerar att inom kort ingå långsiktiga överenskommelser med två konsortier av ledande banker och finansinstitut avseende en finansieringslösning som ersätter koncernens nuvarande upplåning. Huvuddragen i den nya finansieringen är: · Tillgänglig kreditlimit ökar till 15,8 miljarder kronor, en
ökning med 2,2 miljarder kronor jämfört med tidigare tillgänglig limit. · Återbetalningen är kopplad till affärsplanen med stor
flexibilitet för att hantera eventuella förändringar i affärsplanen. · Genomsnittlig räntesats efter refinansieringen är 5,85 procent
inklusive periodiserade avgifter för refinansieringen. Räntenivåerna är
bundna med en genomsnittlig bindningstid på 23 månader.

Utblick 2004
Tornets fastighetsinnehav per den 31 december 2003 beräknas proforma ge ett driftsöverskott om cirka 1 390 Mkr på årsbasis. Efter refinansieringen och exklusive avyttringar av tillgångar beräknas de finansiella kostnaderna netto uppgå till 960 miljoner kronor. Avskrivningar och kostnader för central administration beräknas för 2004 uppgå till cirka 240 miljoner kronor.

Under första kvartalet 2004 har fastigheter till ett bokfört värde om 330 miljoner kronor avyttrats. Försäljningarna gav en reavinst om 186 miljoner kronor. Dessa fastigheters årliga driftsöverskott uppgår till cirka 25 miljoner kronor på årsbasis.

Fastighets AB Tornets resultat 2003
Fastighets AB Tornet har anteciperat en utdelning från dotterbolagen för 2003 om 2 420 miljoner kronor. Moderbolagets resultat för 2003 uppgår till 2 391 miljoner kronor.

Utdelningsförslag 2003
Utifrån en bedömning av kapitalbehov för den nya affärsplanen och med beaktande av den nya finansieringslösningen har styrelsen fattat beslut om att föreslå bolagsstämman en utdelning för 2003 om 127 kronor per aktie. Totalt omfattar den föreslagna utdelning 3 285 miljoner kronor vilket minskar koncernens egna kapital med motsvarande belopp. Baserat på balansräkningen per den 31 mars 2004 och med hänsyn tagen till den föreslagna utdelningen uppgår soliditeten till 13,5 procent och eget kapital per aktie till 95 kronor proforma.

Tornet håller ordinarie bolagsstämma den 28 juni.

Danderyd 2004-05-19

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mark H. Newman, styrelsens ordförande,
tel +44 207 102 1303, mobil +44 773 049 3476

Christel Armstrong Darvik, VD,
tel 08-544 905 02, mobil 070-542 3484


FASTIGHETS AB TORNET (publ)
Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.