Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny studie: Få insatser till barn i familjer med missbruk

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 09:00 CEST

Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.

Det mest centrala resultatet i studien är att de flesta barn som får stöd redan har problem av olika slag. Det tyder på att man idag inom missbruks- och beroendevården inte arbetar förebyggande genom tidiga insatser när barnen är små.

- Alla barn till föräldrar inom missbruks- och beroendevården är en riskgrupp och alla barn bör få stöd, oavsett ålder och oavsett om det finns synliga problem, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar. Det finns ingen anledning att vänta med stöd tills barnen blivit äldre och problem har uppstått.

Andel barn som får stödinsatser fördelat på dem som inte har problem, har problem respektive har flest problem (de senare utgör 5 procent av respondenterna)

Andel som får stöd (%)

Inga problem

14

Har problem

47

Flest problem (5 %)

70


Regionala skillnader

Studien visar också att det finns skillnader mellan länen som inte låter sig förklaras. Vissa län erbjuder i mindre utsträckning stöd till barn med förälder inom missbruks- och beroendevården.

- Skillnaderna beror inte på att problembilden skulle vara tyngre i de län som erbjuder mest stöd. Sannolikt beror skillnaderna mellan länen till stor del på strukturella faktorer, säger Håkan Leifman.

Bakgrund

Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen genomfördes på

uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

CAN genomför på uppdrag av SKL fördjupade analyser av materialet och resultaten presenteras i tre rapporter under 2014. Fokus i den rapport som presenteras idag ligger på barnen och deras situation.  Föräldrarna som deltog i kartläggningen har totalt 4 503 barn varav 3 749 stycken är under 18 år. De 3 749 barnen under 18 år är basen för samtliga analyser.

Rapporten ”Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård – en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd”, rapport 143, kan laddas ner på www.can.se.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.