Infracontrol AB

Ny svensk 3D-teknik för trafikmätning testas i Norge

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:15 CEST

Statens Vegvesen testar nu i samarbete med Drammen kommun ny svensk teknik för räkning av fotgängare, cyklister och fordonstrafik. Syftet med trafikmätningarna är att inventera trafikflödena och framför allt att se hur fotgängare påverkas av olika åtgärder. Lösningen som testas i Drammen är utvecklad av Göteborgsföretaget Viscando och bygger på bildanalys i 3D, vilket gör att man kan räkna alla trafikslag på en plats med en och samma utrustning.

Amritpal Singh, som är VD för Viscando, säger att mättekniken i sig är mycket intressant och lovande, men framhåller att det viktiga är att resultatet kan användas för att analysera trafiksituationer på ett nytt sätt:

- Trafikmätning handlar ofta om att räkna och registrera ganska enkel data, att räkna hur många passager man har av olika trafikslag i den ena eller andra riktningen. Vi tar det lite längre än så. Genom att vår lösning "ser" vad som händer i exempelvis en korsning där både bilar, fotgängare och cyklister rör sig kan vi erbjuda nya möjligheter till analys av den kompletta trafiksituationen.

Bättre helhetsbild över trafikflöden

Statens Vegvesen har en nationell strategi med målet att öka antalet resor till fots genom att göra det tryggare och trevligare att vara fotgängare i gaturummet. Man vill därför inventera hur många resor som sker med andra trafikslag samt mäta resultatet av de olika åtgärder som genomförs i samverkan med kommunerna. Statens Vegvesen testar därför i samarbete med Drammen kommun under juni månad ett nytt system för trafikmätning. Testet genomförs av Infracontrol i samarbete med Viscando som utvecklat systemet som bygger på bildanalys i 3D. Jonas Bratt, affärsområdesansvarig på Infracontrol, berättar att det är ett mycket intressant test och att systemet verkar vara lovande för framtiden: 
 - Drammen kommun har valt att genomföra testet av systemet på Bybrua, en centralt placerad bro där flödet av fotgängare och cyklister kanaliseras över Drammenselva. Det gör att man kommer att få en bra och tydlig helhetsbild över samtliga trafikflöden och en bra dokumentation över hur flödena påverkas av olika åtgärder. Mätsystemet nyttjar en ny typ av bildanalys som är en mycket bra lösning för komplexa trafikmiljöer.

Smart programvara gör analyser i 3D

Viscandos system bygger på stereoskopiskt seende som gör det möjligt att göra en tredimensionell analys av hela trafiksituationen på en plats. Systemet kan med hjälp av sina två kameror täcka flera mätzoner. Varje mätzon täcker en yta, och inte bara en linje, vilket gör att man t.ex. kan detektera fotgängare och cyklister även om de inte de går eller cyklar där det är avsett. Amritpal Singh är nöjd med de tester som hittills genomförts:

- Vårt system detekterar och klassificerar all sorts trafik – fotgängare, cyklister och fordon – med en detektionsgrad som är bättre än 95%.

Värdefull trafikinformation

Utöver den grundläggande detekteringen av antal och typ av trafikslag, har Viscandos lösning potentialen att ge svar på hur trafikanterna beter sig i olika situationer. Amritpal Singh ger några exempel:  

- Vilken hastighet håller bilar inför ett övergångsställe där gångtrafikanter väntar? Hur många använder inte övergångsstället och var går de över istället? Hur ofta lämnar fordon företräde? Hur ofta uppstår det konfliktsituationer i en korsning? Ju mer information som samlas in, desto större krav ställs det förstås på att den är lätt tillgänglig och enkel att analysera. All trafikdata skickas därför till molntjänsten Infracontrol Online där den presenteras och kan analyseras vidare.

Han berättar att det är den speciella mjukvara som utvecklats av Viscando som är hjärnan i systemet, och att systemet i övrigt består av relativt enkel och standardiserad utrustning på plats. Den kan dessutom monteras vid sidan av vägen, vilket gör att man slipper t.ex. fräsning av slingor och trafikavstängningar. Förutom en enkel installation är systemet även lätt att konfigurera och kräver nästan inget underhåll. Men kameraövervakning på allmän plats kräver ju tillstånd som inte alltid är så lätt att få?  

- Systemet är fullständigt integritetsbevarande – inga bilder sparas eller skickas ut från mätsystemet, säger Jonas Bratt. Det gör att man inte behöver ha den typ av tillstånd som krävs för vanlig kameraövervakning.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.