Mjölby kommun

Ny taxa för livsmedelskontroll

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:01 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 november fattade politikerna beslut om bland annat ny taxa för riskbaserad livsmedelskontroll.
Ny taxa för riskbaserad livsmedelskontroll

Från den 1 januari 2007 kommer en ny taxa att införas som företagare ska betala för kommunens livsmedelskontroll. Det nya systemet för att räkna ut timtaxan bygger på att verksamheterna placeras i klasser baserat på risk och erfarenhet. Till grund för detta kommer miljökontoret att använda det klassningssystem som Livsmedelsverket utarbetat.

Klassningen ska ge en årlig kontrolltid som multipliceras med timavgiften, vilket ger den årliga kontrollavgiften. Kommunstyrelsen har fastställt timavgiften för livsmedelskontroll till 670 kronor per timme med stöd av bland annat livsmedelslagen.
Bakgrund till ny taxa

Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar i kraft som är grunden i den nya europeiska livsmedelslagstiftningen. Den 1 juli trädde en ny livsmedelslag och en ny lag om foder och animaliska biprodukter i kraft som kompletterar EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland ska ha en finansiering av livsmedelskontrollen som innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja om finansieringen ska ske genom skatter och avgifter. Sverige har valt att finansieringen ska ske genom avgifter.
Beslut från regeringen

I livsmedelslagen tillåts regeringen att meddela föreskrifter om kommunala avgifter för livsmedelskontrollen. Regeringen har den 16 november (efter kommunstyrelsens beslut) beslutat om en förordning, i vilken kommunerna tillåts och åläggs en skyldighet att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen enligt en taxa som kommunen ska fastställa. Förordningen finns att läsa på Riksdagens webbplats Nytt fönster (extern länk). Kommunstyrelsen beslutade därför att miljökontoret, efter regeringens beslut om förordningen om avgift för livsmedelkontroll, får göra de justeringar i taxan som krävs.
Demokratiprojekt för ökat valdeltagande

Studieförbunden i Östergötland ansökte våren 2006 medel för att öka demokratin och valdeltagandet i Östergötland. Bland annat avsåg man att bedriva uppsökande arbete i områden där man vet att valdeltagandet varit lågt. Summan som studieförbunden ansökte var 50 öre per kommuninvånare, vilket innebär 12 629 kronor för Mjölby kommun.

Nu har studieförbunden återrapporterat till kommunstyrelsen vilket resultat satsningen på ökat valdeltagande gett.
Valdeltagandet Mjölby kommun ökade

I Mjölby kommun ökade valdeltagandet med 1,66 procentenheter. I Östergötlands län ökade valdeltagande med 2,19 procentenheter, vilket kan jämföras med riket totalt som ökade med 1,88 procentenheter. Landstingsvalet ökade med 2,18 procentenheter.

Studieförbunden konstaterar slutligen i sin rapport att de nått målen med demokratiprojektet. De har inspirerat medborgare att ta sitt samhällsansvar och på det sättet ökat demokratin i länet, vilket det ökande valdeltagandet är ett bevis för.