Avesta kommun

Ny undersökning av Avestas plan- bygg och miljöarbete

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 14:53 CEST

I dag presenteras en undersökning som visar hur Avesta kommuns plan- bygg och miljöarbete står sig jämfört med åtta andra jämnstora mellansvenska kommuner: Ludvika, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Lindesberg och Sala. Undersökningen som avser åren 2009 tar upp olika kvalitetsaspekter på plan- bygg och miljöarbetet.

I rapporten kan du läsa om hur den fysiska planeringen går till i de olika kommunerna. På vilket sätt kommunen informerar om olika planer och hur du som medborgare har möjlighet att engagera dig.

Detaljplaneprocesserna är i princip desamma i nätverkets kommuner men Avesta skiljer sig från övriga genom att ha en snabbare process i de fall inga synpunkter har kommit in kring planen.

Alla som har ett väsentligt intresse av detaljplaneförslaget ska få information om planen.  Du får i rapporten reda på vilka informationsvägar kommunerna använder. Rapporten visar också på hur stor andel som lämnar synpunkter på detaljplanerna.

Översiktsplanen är kommunens verktyg för att på lång sikt visa hur man vill att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ska ta ställning till planens aktualitet. Avesta antog översiktplaner 2007.

Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den som söker ett bygglov. En av de första frågor den ställer sig, som söker ett bygglov är hur lång tid tar det innan jag kan börja bygga?

Resultatet tyder på att alla kommuner inom Mellannyckeln har korta handläggningstider, från en vecka upp till en månad och för Avesta är tiden lite drygt 2 veckor.

Vissa bygglovsbeslut kan delegeras till tjänsteman för att bland annat förkorta handläggningstiden. Andelen beslut som fattas på delegation är mycket stor, över 90 procent i flertalet av nätverkskommunerna och är för Avesta 98 %.

Inom miljöområdet har några mått jämförts för att belysa kommunernas arbete med att minska användning av ändliga resurser och öka återanvändningsgraden. När det gäller den totala mängden insamlat hushållsavfall visar Mellannyckelkommunerna ganska varierande resultat liksom när det gäller andelen återvunnet material. Lindesberg återvinner högst andel. Störst andel miljöbilar inom kommunorganisationen har Katrineholm med Avesta som god tvåa. När det gäller kommunorganisationens andel inköpta ekologiska livsmedel är det stora skillnader kommunerna emellan. Störst andel har Ludvika med 22 procent. Här uppnår Avesta 8%.  För andel miljöcertifierade skolor och förskolor har Sala högst ambitionsnivå. Avesta når 14 %, vilket innebär att 2 skolor är miljöcertifierade och gymnasiet är en av dem.

Information till kommunens invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del och finna svar på viktiga frågor? Kommunernas webbsidor har granskats både 2009 och 2010 utifrån 20 vanliga medborgarfrågor. Flertalet kommuner har förbättrat sig i den senare undersökningen och goda exempel är Katrineholm, Sala, Köping och Avesta.

Kommunernas servicenivå via telefon och e-post har undersökts av ett externt företag. Servicenivån varierar stort mellan kommunerna. Ludvika visar högst tillgänglighet via telefon och för svar via e-post har Avesta och Katrineholm kortast svarstider. 

Jämförelseprojektet. Undersökningen har gjorts inom ramen för nätverket Mellannyckeln, som ingår i det nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen kan laddas ned från www.jamforelse.se.

 

Presskontakt:

Ann Sofi Hopstadius, lokal projektledare, Avesta kommun,
Telefon 0226-64 50 12