Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny undersökning: Förtroendet för Internet lågt bland unga

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:00 CEST

En telefonundersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av CAN visar att unga har lågt förtroende för sociala medier och för rådgivning på Internet. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka olika typer av källor unga använder, vilka frågor de upplever som känsliga och hur de skulle söka information och hjälp när det gäller känsliga frågor. De tillfrågade är födda 1994 och 1996 och går i grundskolans år 9 eller gymnasiets år 2.

Unga använder i hög grad traditionella medier som tv, radio och morgontidning. Men de använder i ännu högre utsträckning sociala medier såsom YouTube, Facebook och bloggar. Tittar man sedan på vad respondenterna har förtroende för olika typer av källor så hamnar morgontidning på första plats följt av radio och tv. Lägst förtroende har de tillfrågade för twitter följt av andras bloggar och Facebook.

Gärna information på Internet – men inte råd och stöd

I undersökningen ställs frågor om vilka frågor som upplevs som känsliga att diskutera med andra och hur man helst skulle vilja ha information eller söka hjälp om de frågor som man upplever som känsliga. De frågor som upplevs som mest känsliga att diskutera är våld i hemmet, missbruk i familjen och narkotika. När det gäller dessa frågor kan respondenterna i stor utsträckning tänka sig att använda sökmotorer på internet för att hitta information, men endast ett fåtal skulle kunna tänka sig att söka råd och stöd på Internet. Tittar man exempelvis på narkotika är det 61 procent som kan tänka sig att söka sig till Internet för att skaffa information medans 12,6 procent kan tänka sig att söka råd och stöd på Internet.

- Det här tyder på att unga idag är mediekritiska, säger Anna Liedbergius, informationschef på CAN, i en kommentar. Har man lågt förtroende för en kanal så väljer man inte den för råd och stöd om känsliga frågor. Idag när allt fler satsar på stödinsatser på nätet är det viktigt att de ses som ett komplement till traditionellt stöd via till exempel elevhälsa och ungdomsmottagningar. CAN arbetar med alkohol- och narkotikainformation på Internet och vi utvecklar också stödinsatser för unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Det här är ny och viktig kunskap för oss.

Om undersökningen

Telefonintervjuerna genomfördes av Novus Opinion i maj 2012 på uppdrag av CAN. Ett slumpmässigt urval av 500 respondenter födda 1994 och 500 respondenter födda 1996 intervjuades, hälften pojkar och hälften flickor. I detta pressmeddelande presenteras ett urval av resultaten. Undersökningen i sin helhet med analys av skillnader mellan pojkar och flickor, storstad och övriga landet samt mellan åldersgrupperna presenteras den 1 oktober 2012 vid konferensen ”Att kommunicera med unga om alkohol och droger”. Undersökningen har finansierats med medel från Statens folkhälsoinstitut, FHI.

 

För mer information:

Anna Liedbergius, informationschef, 0720-714321, anna.liedbergius@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.