Demoskop AB

Ny undersökning från Demoskop: Företagens position i Sverige internationellt stark

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 08:39 CEST

I en internationell jämförelse har svenskar en ovanligt positiv syn på företag. Tillit och tradition är ett par av förklaringarna, men ett opinionsmässigt gott företagsklimat kräver fortsatt underhåll.

Många företagare upplever en tillagande brist på förståelse för företagandets betydelse och förutsättningar. Det gäller allt från hur företag skapar arbete och utvecklar samhället till ekonomiska perspektiv som skatteintäkter och vikten av att kunna göra vinst i verksamheten.


Sverige sticker ut i en internationell jämförelse

Trots detta är svenskarnas förhållningssätt till och förtroende för företag i stort långt mer positivt än i andra länder. Vid en direkt jämförelse med 25 av världens största ekonomier inklusive USA, Kina, Tyskland, Japan, Ryssland, Indien och Storbritannien är svenskarna de som i störst utsträckning anser att: ”det är bra när företag är starka och inflytelserika eftersom de är motorn bakom innovationer och ekonomisk tillväxt”.

Åtta av tio (79%) svenskar instämmer i det påståendet, medan en av sex (17%) anser att: ”det är dåligt när företag är starka och inflytelserika eftersom de riggar systemet så att de inte behöver uppträda ansvarsfullt”.


Kineser långt mer positiva till företag än amerikaner

Närmast i företagsvänlighet ligger Kina där tre av fyra (74%) anser att det är bra med starka och inflytelserika företag. I flera av länderna har uppfattningen att det är dåligt ett större stöd än att det är bra, och i några av länderna med de största och mest framgångsrika företagen är det en majoritet som anser att det är dåligt med starka och inflytelserika företag. Det gäller USA, Tyskland, Storbritannien, men även Polen och Hongkong.

Drivkrafterna för eller emot starka och inflytelserika företag varierar uppenbarligen mellan länderna liksom den balans som traditionellt finns mellan företag och andra institutioner eller avsaknad därav. Två av de mer företagsvänliga länderna är Mexiko och Colombia, vilket antyder att företagen ses som en motvikt till de starka inofficiella och till del illegala strukturer som finns här. Kina, å sin sida, har traditionen av en stark stat och hård centralstyrning, som möjligen till del kan balanseras av starka företag.


Tillit och den svenska modellen

Det stora stödet för starka och inflytelserika företag i Sverige bygger sannolikt på tre internationellt i det närmaste unika faktorer:

  1. Tillit - I Sverige och övriga nordiska länder dominerar uppfattningen man i stort kan lita på andra människor. I flertalet länder råder det omvända förhållandet.
  2. Den svenska modellen - Den svenska modellen har över tiden beskrivits på många sätt. En grundläggande och historiskt stark komponent har emellertid varit ett relativt gott samförstånd och utbyte mellan stat, företag och arbetstagare.
  3. Våra klenoder - I förhållande till landets storlek har Sverige ett stort antal multinationella företag som betytt och betyder mycket för landet såväl som arbetsgivare och skattebas som för den nationella stoltheten. IKEA, Volvo, Electrolux, Scania, Atlas Copco, H & M, Ericsson, Skanska med flera uppfattas som starka och positiva aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen.


God samsyn med enskilda undantag

De positiva attityderna till företag gäller i alla demografiska grupperingar och bland anhängare till alla poliska partier med undantag av Vänsterpartiet där det är något fler som tycker det är dåligt med starka och inflytelserika företag än som tycker det är bra.

För ett positivt företagsklimat är allmänhetens positiva syn på företag ett mycket starkt fundament. Den svenska relationen till företag är emellertid inte någon naturlag och det finns hot mot den nuvarande ordningen. En polariserad och allt mer ideologiskt orienterad debatt på bekostnad av pragmatism riskerar att minska tilliten och öka motsättningarna. De tidiga nationalklenodernas möjligheter att fortsätta vara starka och positiva varumärken, och möjligheterna att etablera nya företag och symboler, måste vårdas såväl av företagare som av politiker och medborgare.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Läs mer om vårt arbete inom företagande: www.demoskop.se/var-expertis/foretagande