Länsstyrelsen i Örebro län

Ny undersökning klar om föroreningar i Åsbro: - Små risker men se till att barn inte får i sig förorenad jord

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:01 CEST

¨ Resultaten är nu klara från de undersökningarna vid den gamla virkesimpregneringen i Åsbro. Föroreningar i mark, vatten och bottensediment har undersökts och en samlad bedömning av riskerna har gjorts.

¨ Bedömningen är att det inte är någon omedelbar risk att vistas inom området, trots höga halter av kreosot och arsenik i marken. Däremot ar det olämpligt att låta små barn leka i området med risk att de får i sig förorenad jord.

¨ Länsstyrelsen har nu bjudit in till ett möte i Åsbro den 12 maj för att presentera resultaten och svara på frågor.

Vid Åsbro gamla impregnering bedrevs det impregnering av virke med kreosotolja och metallsalter under perioden 1905-1952. Verksamheten har medfört att mark, vatten och sedimenten i Tisaren är förorenade med rester från impregneringskemikalierna. För att komplettera tidigare analyser och möjliggöra en samlad bedömning av riskerna, har Länsstyrelsen sett till att en ny undersökning av föroreningssituationen har genomförts.

Resultaten visar att det finns höga halter av kreosot och arsenik i mark och sediment vid den gamla impregneringen. Länsstyrelsen bedömer dock inte att det är någon omedelbar risk att vistas på området, men det är olämpligt att låta små barn leka där då de kan få i sig av den förorenade jorden. De sediment i Tisaren som är förorenade med kreosot påverkar lokalt bottenlevande djur. Aktiviteter som rör om i sedimenten och ökar risken för spridning av kreosot bör undvikas i det mest förorenade området innanför piren.

För mer info: Miljöhandläggare Ylva Hedene, 019-19 35 18 eller Inger Johansson 019-19 39 78.

Mötet för allmänheten äger rum i Åsbro skolas matsal, kl. 18.00, Tisdag den 12 maj.

Se också bifogad karta