Finansdepartementet

Ny utredning om skatt på avfallsförbränning

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 12:04 CEST

Curt Rispe, lagman vid Kammarrätten i Göteborg, utsågs på torsdagen att utreda frågan om skatt på avfall som förbränns. Han ska bedöma om det är lämpligt att införa en sådan skatt eller om andra ekonomiska styrmedel bör förordas.

Utredaren ska studera hur en förbränningsskatt kan förenas med bl.a. energibeskattningen och EG-rättens regler om statligt stöd. Utredaren ska ta hänsyn till slutsatserna i den avfallsskatteutredning som tillsattes 2001(SOU 2002:9), och i propositionen om giftfria och resurssnåla kretslopp(prop. 2002/03:117), som lämnades till riksdagen i maj i år. I uppdraget ingår att presentera ett konkret lagförslag, vilket är ett krav från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

I uppdraget ingår också att utvärdera hur avfallsskattelagen, som trädde i kraft år 2000, har fungerat och om förändringar kan behöva göras nu. Vid sidan om de miljöstyrande effekterna är det särskilt viktigt att systemet för avfallsbeskattning överensstämmer med EG-rättens regler om statligt stöd på det mest ändamålsenliga sättet.

Uppdraget ska vara avslutat senast den 31 december 2004. Frågan om skatt på avfall som förbränns ska utredas med förtur och redovisas särskilt senast den 30 juni 2004.

Curt Rispe är född 1944 och har tidigare utrett bl.a. skatterna på bekämpningsmedel, handelsgödsel och naturgrus.

Eva Rosengren, Pressekreterare
08-405 16 25, 070- 657 08 95

Magnus Schultzberg, Kammarrättsass.
08-405 38 25