Socialdepartementet

Ny utredning om tolktjänst för döva och hörselskadade

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 17:19 CEST


- Teckenspråkiga personer ska ha samma möjligheter att ta del av information och att kunna göra sig hörda som andra. Flera utvärderingar visar dock att teckenspråkigas behov av tolk för vardagstolkning inte är tillgodosett så som avsetts i tidigare reformer. Det råder ovisshet om ansvarsförhållanden och oklarhet om vilka kostnader det statliga bidraget till tolktjänst ska täcka. Därför behöver vi nu utreda tolktjänsten för att den på bästa sätt ska betjäna döva och hörselskadade, säger Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister.
Gränserna är oklara mellan vad som ingår i begreppet vardagstolkning som landstingen ansvarar för och den tolkning som en annan huvudman har ansvar för och själv ska finansiera. I dag arbetar och deltar döva m.fl. i samhällslivet och arbetslivet på ett annat sätt än tidigare, vilket även ställer tolktjänsten inför stora utmaningar. Brukarnas behov är ofullständigt kartlagt. Brukarorganisa­tionerna menar att många väljer att inte beställa tolk beroende på att man inte tror sig kunna få tolkning t. ex. på fritiden. Nuvarande system innebär flera betalningsansvariga och oklara ansvarsförhållanden som kan leda till att bl.a. myndigheter inte fullt ut tillämpar ansvars- och finansieringsprincipen. Gränsdragningen mellan vardagstolkningen och arbetslivet nämns ofta som en svårighet.

En särskild utredare ska kartlägga och analysera hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom olika samhällsområden. Analysen ska omfatta frågor som rör klargörande av begreppet vardagstolkning. Analysen ska också omfatta upphandling, IT-utveckling och utvecklingsmöjligheter för distanstolkning samt säkerställande av framtida statistiska uttag om bl. a. brukarnas behov. Målsättningen ska vara en brukarorienterad modell för tolktjänst med ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation. Regelverket för tolktjänsten ska vara tydligt, förutsägbart och lättöverskådligt.

Till utredare har utsetts Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2011.

Dir. 2010:87 Tolktjänst för döva och hörselskadade: http://prod.regeringen.se/sb/d/12635/a/151976

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
070-509 50 65

Ulrik Lindgren
Politiskt sakkunnig hos
Maria Larsson
070-623 42 02