Naturvårdsverket

Ny vägledning sätter fokus på förpackningsproducenterna

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:42 CEST

Naturvårdsverket uppmanar kommunerna att föra tillsyn över att hushållen får tillgång till insamlingssystem med en bra service och att producenterna utformar förpackningar som är resurssnåla och återvinningsbara. Friåkare, sådana producenter som inte tar sitt ansvar, ska ta sitt ansvar.

 Den nya vägledningen ska ge kommunerna konkreta råd om hur de kan föra tillsyn över att producenterna av returpapper och förpackningar följer kraven i den svenska lagstiftningen, säger Lena Jacobsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Det viktigaste målet med vägledningen är att tillgodose hushållens behov av ett lämpligt insamlingssystem med en god service.

Huvudsyftet med förordningarna för producentansvar och returpapper är att förebygga att förpackningsavfall uppkommer genom att minska den totala förpackningsmängden. Producenterna har ansvar för att utforma förpackningarna så att de är resurssnåla, lätta att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Producenterna har även det ekonomiska och fysiska ansvaret för att förpackningar tas om hand på ett miljöriktigt vis genom att anordna insamlingssystem för alla förpackningar. De ska också nå upp till de nationella återvinningsmålen.

Tillsynen över att alla förpackningsproducenter verkligen tar sitt ansvar har varit bristfällig och det finns i dag företag som överhuvudtaget inte tar sitt producentansvar, så kallade ”friåkare”.

 Vi vill även sätta fokus på att alla förpackningsproducenter har ett ansvar för att de förpackningar som sätts på marknaden är resurssnåla och lätta att återanvända eller återvinna. Om lagstiftningen tillämpas på rätt vis kan det förebygga uppkomsten av avfall, vilket är viktigt för miljön, avslutar Lena Jacobsson.

Läs mer i handboken Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper: http://www.naturvardsverket.se/dokument/press/2005/oktober/Tillsyn_producentansvar.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Jacobsson, enheten för produkter och avfall, 08-698 11 67 lena.jacobsson@naturvardsverket.se

Sanna Due, enheten för produkter och avfall, 08-698 14 32 sanna.due@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.