Svenska institutet

Ny webbportal del av offensiv för att locka arbetskraft till Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:30 CET

På årsdagen av införandet av de ökade möjligheterna till arbetskraftsinvandring lanserar Svenska institutet (SI) på uppdrag av Justitiedepartementet en webbportal
som ska locka arbetstagare från länder utanför EU till Sverige. Portalen är en del av
en bred satsning för att möta det underskott på arbetskraft som svensk arbetsmarknad står inför de närmaste decennierna.

Nästa år kommer för första gången antalet arbetstagare som går i pension överstiga antalet unga som kommer in på arbetsmarknaden. Under de närmaste tio åren kommer den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder att minska med 100 000. I hela Europa beräknas motsvarande siffra uppgå till 40 miljoner de närmaste 40 åren.

Nya, flexibla regler för arbetskraftsinvandring trädde i kraft den15 december 2008. De nya reglerna utgår från arbetsmarknadens behov av arbetskraft och gör Sverige till ett av de mest öppna länderna i världen beträffande denna typ av invandring.

-Trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur har vi sett att arbetsgivare i Sverige haft behov att rekrytera arbetskraft från andra länder under året som gått. Behovet kommer att bli större när ekonomin vänder och när åldersavgångarna gör sig påminda. Därför finns ett stort behov av en portal dit intresserade arbetskraftsmigranter kan vända sig, säger migrationsminister Tobias Billström.

Justitiedepartementet gav i samband med reformen SI i uppdrag att marknadsföra Sverige som arbetsdestination och att samordna insatserna med de svenska aktörerna inom området. SI har redan uppdraget att marknadsföra Sverige som studiedestination. Som en del i uppdraget ingick att utveckla en webbportal för att locka talang till Sverige.

-Ökad invandring bidrar i hög utsträckning till Sveriges utveckling och till att finansiera välfärdsstaten genom ökad ekonomisk tillväxt. Näringslivet har redan idag svårt att hitta rätt kompetens inom vissa områden, ett problem som kommer att bli än tydligare när effekterna av den ekonomiska krisen avtar. Det är därför av stor vikt att vi agerar innan vi hamnar för långt efter i konkurrensen om internationell talang, säger Olle Wästberg, generaldirektör på SI.

Portalen Workinginsweden.se är uppdelad i två huvudområden – Why och How. Respektive del beskriver fördelarna med att arbeta och leva i Sverige och hur, en person som är intresserad av att arbetsimmigrera till Sverige, går till väga steg för steg, för att uppnå detta. Fokus ligger på de yrkesgrupper som definierats i den bristlista som Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen ger ut var 6:e månad.

Del av en bred offensiv
Förutom portalen kommer SI under 2010 att arbeta med marknadsföring på mässor, utveckla samarbeten vidare i nära samverkan med intresseorganisationer inom svenskt arbets- och näringsliv. Svenska institutet har goda förutsättningar att, med utgångspunkt från sitt breda uppdrag, på ett kraftfullt sätt förena arbetsmarknadens behov, migrationspolitikens möjligheter och den högre utbildningens intressen så att Sveriges internationella attraktionskraft som studie- och karriärnation förstärks.

Goda förutsättningar men låg kännedom
SI: s Sverigebildsundersökningar visar att Sverige har ett bra utgångsläge – en attraktiv arbetsmarknad med hög kompetensnivå och öppna och moderna företag och organisationer. Väl så viktigt är också att Sverige uppfattas ha ett omtänksamt och öppet samhällssystem, god miljö liksom ett brett kulturutbud och stor säkerhet. Men konkurrensen är hård och behovet av att kraftfullt marknadsföra Sverige mot nyckelmålgrupper är stort då Sverige i alltför låg utsträckning anses vara ett land att göra karriär i.


För mer information, vänligen kontakta:
Jenny Hagblom, Press- och informationsansvarig, Svenska institutet,
mobil: 0736-84 20 22 

Markus Friberg, Pressekreterare hos migrationsminister Tobias Billström,
mobil: 0702 - 61 30 84