Aktiebolaget Åkerikonsult

Nya bestämmelser för flytt

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 12:50 CEST

Nya bestämmelser för flytt

Nya bestämmelser för bohagsflytt har fastställts efter överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan. Förhandlingarna med Konsumentverket har pågått under 2010.

Bestämmelserna har fått beteckningen Bohag 2010 – Allmänna flyttbestämmelser för konsument.

-- Bestämmelserna ska tillämpas i stort sett vid alla privata flyttuppdrag inom Sverige där en fristående transportör anlitas, säger chefsjuristen Bengt Waldersten vid Sveriges Åkeriföretag. Bestämmelserna ligger även till grund för Allmänna Reklamationsnämndens beslut i flyttärenden

Bestämmelserna reglerar bland annat uppdragets omfattning. Ett uppdrag omfattar transport av bohag mellan en eller flera avtalade avsändar- och mottagaradresser inklusive lastning och lossning på respektive plats. Transportören ska utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda konsumentens bohag och övrig egendom. Å andra sidan har konsumentens ålagts en tydlig upplysningsskyldighet. Konsumenten ska lämna information som denne inser eller borde inse är av betydelse för uppdragets utförande.

-- Utgångspunkten har varit att flyttvillkoren ska genomsyras av en rimlig ansvarsfördelning mellan transportör och konsument. Det är även viktigt att texten är lättfattlig och konsekvent, säger Bengt Waldersten.

Enligt bestämmelserna är transportören ansvarig för hela uppdraget även om någon annan, på transportörens uppdrag, genomför hela eller delar av flyttuppdraget.

Ansvarig för förhandlingarna har varit juristerna Bengt Waldersten och Fredrik Engström, Sveriges Åkeriföretag. Från Konsumentverket har deltagit Allem Tensaye och Mari Gremlin.

---------------------------

För mer information:

Bengt Waldersten, chefsjurist, tel. 070 555 47 18

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.