Finansdepartementet

Nya bestämmelser för prospekt

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:06 CEST

Den särskilde utredaren Björn Wendleby överlämnar idag delbetänkandet Prospekt - förslag till nya regler m.m. (SOU 2004:95).

Betänkandet innehåller förslag om när ett prospekt skall upprättas, dess utformning och innehåll, hur det skall godkännas och offentliggöras och vilken tillsyn som skall bedrivas till följd av de nya bestämmelserna.

Prospekt skall exempelvis upprättas vid en nyemission i ett företag eller när ett företag ansöker om notering vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Ett företag behöver dock inte upprätta ett prospekt om det exempelvis vänder sig till högst 100 investerare eller till s.k. kvalificerade investerare (t.ex. fonder och försäkringsbolag).

Informationen i ett prospekt skall ge en investerare möjlighet att göra en välgrundad bedömning av den avkastning och risk som är förknippad med en investering i de aktuella finansiella instrumenten.

Ett prospekt kan upprättas som ett enda eller som flera dokument. Prospektet skall innehålla specifik information om emittenten, om det finansiella instrumentet och en sammanfattning. Generellt innebär de nya reglerna att kraven på ett prospekts innehåll skärps.

Finansinspektionen föreslås bli behörig myndighet för granskning, godkännande och tillsyn av alla typer av prospekt. Detta innebär att Sockholmsbörsen och Nordic Growth Market inte längre kommer att vara ansvariga för godkännande av börsprospekt eller ha några andra myndighetsliknande uppgifter. Därigenom renodlas rollerna för börserna och Finansinspektionen. Finansinspektionen får dessutom utökade befogenheter att agera om reglerna inte efterlevs. Exempelvis kommer inspektionen att kunna besluta om ett tillfälligt eller permanent förbud för ett erbjudande till allmänheten.

Reglerna grundar sig på ett nytt EG-direktiv (Prospektdirektivet) som syftar till att underlätta för ett företag att på ett effektivt sätt skaffa kapital över gränserna i EU. Ett prospekt som godkänns i en medlemsstat blir giltigt i alla andra medlemsstater och får ett s.k. Europapass.

Direktivet kompletteras av en förordning som i detalj reglerar vad ett prospekt skall innehålla. Förordningen är framtagen på EU-nivå och beslutad av kommissionen i enlighet med den nya lagstiftningsmodellen för snabbare integration av de finansiella marknaderna - Lamfalussymodellen.

Bestämmelserna om prospekt föreslås samlas i en enda lag, lagen om handel med finansiella instrument.

Kontakt:
Björn Wendleby
Särskild utredare
08-543 561 75
070-325 23 29

Erik Utterström
Sekreterare
08-543 561 75
070-647 54 53