Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nya data om skolelevers drogvanor: Rekordlåga siffror för alkohol och tobak

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 09:00 CEST

Andelen unga som dricker alkohol har fortsatt att sjunka och ligger idag på de lägsta nivåer som uppmätts i mätningarna. Det framgår av data som CAN presenterar i Almedalen idag. Mindre än hälften (47 %) av alla niondeklassare och 77 procent av gymnasieeleverna uppger att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andelar för tio år sedan (2004) var ca 73 respektive 90 procent. Vi ser också rekordlåga siffror igen när det gäller användning av tobak i årskurs 9 samt bland flickor i gymnasiets år 2, men en ökning i gymnasiet framförallt av pojkar som snusar, som dessutom i större utsträckning snusar dagligen.

- Nu är det en majoritet av unga i grundskolan som inte dricker alkohol över huvud taget, säger CANs direktör Håkan Leifman i en kommentar. När det gäller narkotika är utvecklingen lite mer osäker.

Narkotikaanvändningen uppvisar inte en fullt lika positiv utveckling som alkohol och tobak. I 2012 och 2013 års undersökningar uppgav knappt 20 procent av pojkarna på gymnasiet att de använt narkotika. När det gäller flickorna i gymnasiet har nivåerna också legat stabilt på 14 procent under samma period.

Sedan 2007 har vi ställt frågan om man använt narkotika de senaste tolv månaderna. För flickor är andelarna relativt oförändrade över tid och ligger på ca fyra procent i årskurs 9 för år 2013 och tio procent i gymnasiet samma år. Det finns dock vissa tendenser till ökningar bland gymnasieflickorna.
     

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2013 uppgick till 5100  i årskurs 9 och till 4300 i gymnasiets år 2. För en mer detaljerad beskrivning av undersökningens genomförande hänvisas till tidigare rapporter (t.ex. Henriksson & Leifman, 2011; och Leifman, 2013).

Rapporten i sin helhet publiceras under hösten 2013. Lite mer utförlig information om resultaten finns i bifogade PM om skolelevers drogvanor. I pdf-versionen av pressmeddelandet finns även en tabell.

För mer information:

Håkan Leifman, direktör, 070-343 24 81
Clara Henriksson, utredare, 08-412 46 26

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.