Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nya data om ungas drogvanor: Färre unga röker och dricker

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2014 09:00 CEST

Alkohol- och tobakskonsumtionen bland unga minskar. Det finns tendenser till ökning när det gäller narkotikaanvändning. Det framgår av data från undersökningen Skolelevers drogvanor, som CAN presenterar i Almedalen idag.

I 2013 års undersökning noterades en historiskt låg alkoholkonsumtion och i årets mätning ligger man kvar på samma låga nivåer, i vissa fall till och med lägre.

- Siffrorna är antingen de lägsta eller bland de lägsta som uppmätts. För andra året i rad är det färre än hälften av eleverna i årskurs 9 som uppger att de dricker alkohol, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar.

När det gäller narkotika är utvecklingen inte lika positiv. I årets undersökning är det 9 procent av pojkarna i årskurs 9 och 7 procent av flickorna som uppger att de använt narkotika någon gång. Motsvarande andelar 2013 var 7 procent bland pojkarna och 6 procent bland flickorna.

- Det är relativt stabilt i grundskolan, säger Håkan Leifman. Tittar vi istället på gymnasiet och på längre sikt finns en ökning när det gäller mer frekvent användning av narkotika. År 2004, när gymnasieundersökningen började, uppgick andelen som använt cannabis minst 20 gånger till 2,0 procent. I 2014 års undersökning var andelen 3,4 procent.

Andelen som röker har minskat och i grundskolan har vi de lägsta nivåerna som uppmätts sedan 1971. I gymnasiet syns inte samma nedgång. I årets enkät ställdes för första gången frågor om användning av e-cigaretter. Andelen som använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna uppgick i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 till knappt 20 procent. Hälften (51 %) av de elever i årskurs 9 som rökt vanliga cigaretter de senaste 12 månaderna har också använt e-cigaretter. Bland dem som inte röker vanliga cigaretter är det 8 procent som uppger att de rökt e-cigaretter. I gymnasiets år 2 är motsvarande siffror 35 respektive 7 procent. 

- Siffrorna är högre än vad jag trodde, säger Håkan Leifman. Inte oväntat är användning av e-cigaretter avsevärt högre bland rökare av vanliga cigaretter. Men det är värt att notera att 31 procent av eleverna i årskurs 9 som använt e-cigaretter de senaste 12 månaderna inte har använt vanliga cigaretter. 

Alkohol- rök och narkotikavanor bland skolelever i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Procent, 2014 (2013 inom parentes).Druckit alkohol
senaste 12 mån
Röker dagligen
Använt narkotika
någon gång

Pojkar åk 9
43 (44)
3 (3)
    9 (7)
Flickor åk 9
50 (51)
3 (4)
    7 (6)
Pojkar gy 2
76 (77)
6 (6)
 20 (19)
Flickor gy 2
82 (77)
8 (9)
 14 (14)

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2014 uppgick till 4 921 i årskurs 9 och till 3 824 i gymnasiets år 2.

En presentation kan laddas ner från www.can.se,liksom tidigare års publikationer och tabeller. Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” publiceras i november.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.