Centerpartiet

Nya direktiv till Ansvarsutredningen

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 15:19 CEST

Sverige behöver en förstärkt maktdelning, som skyddar medborgaren och den lokala demokratin mot klåfingriga ingrepp uppifrån. Centerpartiet vill slå samman Ansvarsutredningen med Författningsutredningen och ge dem helt nya direktiv. Det sa Åsa Torstensson när hon presenterade alternativa direktiv vid en presskonferens i Almedalen.

Steg mot federalism
Sveriges representativa politiska system bygger på tilltro till den enskilda människans förmåga och vilja att ta ansvar, både för sig själv och för andra. Därför måste det politiska systemet utformas så att det stärker människors möjligheter att vara delaktiga och ta ansvar, enskilt och tillsammans. Den vardagsdemokrati som utövas i det vardagliga umgänget mellan människor, i familjer, lokalsamhällen, föreningsliv och arbete ska utgöra basen för det demokratiska samtalet i hela samhället. Centerpartiet menar att utredningarna bland annat borde ges i uppdrag att studera:
- Ett stärkt civilt samhälle som grunden för demokratiskt engagemang.
- Ett reellt skydd i grundlagar för det kommunala och regionala självstyret.
- En permanent regional nivå som också skyddas i grundlagar.
- Utkrävbara individuella rättigheter som ersätter detaljreglering av kommuners och regioners verksamhet inom skola, sjukvård och omsorg.
- Ett tydligt medborgarperspektiv ska prägla den offentliga verksamheten.
- Att en omfattande decentralisering av statliga verksamheter sker.
- Förbättrade möjligheter till direktdemokrati genom kommundelningar.
- En författningsdomstol som också kan skydda det lokala och regionala självstyret mot godtyckliga inskränkningar från statens sida.
- Att utveckla möjligheter för kommuner och/eller regioner att påverka och förhindra centraliserande lagstiftning som inskränker självstyret.
- Att göra en utvärdering och översyn av hela valsystemet.
- Även frågor som rör valsystemet i kommunerna, t.ex. extra val och kriterierna för rösträtt och valbarhet i kommunala val, ska ses över. Särskilt bör studeras möjligheten av så kallad delad kommunal rösträtt.
- Att förutsättningslöst se över bestämmelserna om folkomröstningar. I uppdraget ingår även att utreda kommunala folkomröstningar och möjligheterna för medborgarna att genom s.k. folkinitiativ få till stånd en folkomröstning.
- Att se över bestämmelserna för regeringsbildningen och regeringens förhållande till riksdagen i övrigt. Här ingår även att lämna förslag som ökar öppenheten vid tillsättningen av högre statliga tjänster.
Därutöver bör kommittén också få i uppdrag att genomföra ett demokratikonvent med bred representation av politiska instanser och det civila samhället.