Brinova Fastigheter AB

Nya finansiella mål

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 16:20 CET

Brinovas styrelse har idag antagit nya finansiella mål för verksamheten enligt nedan.


• Aktieutdelningen skall långsiktigt uppgå till minst 50 procent av Brinovas vinst efter skatt men före orealiserade värdeförändringar 1).

• Räntetäckningsgraden bör ej understiga 1,8.

1) I benämningen orealiserade värdeförändringar innefattas värdeförändringar inklusive skattekonsekvenser på förvaltningsfastigheter och derivat, samt motsvarande poster i intressebolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens utdelningsbara resultatandel är maximerad till den utdelning Brinova erhåller.

För affärsområde med fastigheter


• Över en konjunkturcykel skall Brinovas fastighetsrörelse uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital uppgående till minst den riskfria räntan plus 10 procentenheter. Med riskfri ränta avses den 5-åriga statsobligationsräntan.

• Soliditeten skall långsiktigt uppgå till lägst 30 procent.

För affärsområde aktieinnehav

• Över en konjunkturcykel skall Brinovas aktieportfölj uppvisa en genomsnittlig direktavkastning 2) över 3 procent.
• Soliditeten skall långsiktigt uppgå till lägst 50 procent.

2) Den genomsnittliga direktavkastningen beräknas som erhållen utdelning i förhållande till bokfört värde per balansdag

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi- och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 395 Mkr per 31 december 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.