Getinge AB

Nya finansiella mål för Getinge AB

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:12 CET

I anslutning till den kapitalmarknadsdag som Getinge AB genomför idag den 4 december, kommer viss ny information avseende koncernens finansiella mål och resultatutsikter att lämnas.

Reviderade finansiella mål

Koncernens mål för EBITA-marginalen höjs ifrån tidigare 18-19% till cirka 20%. För affärsområdena Extended Care och Infection Control kvartstår de tidiare EBITA-marginalmålen om 19% respektive 16%. För Medical Systems höjs EBITA-marginalmålet till 22% ifrån tidigare 19-20%.

Getinge inför även ett nytt resultatmått för kassaflödet och har som mål att det operativa kassaflödet ska utgöra 60-70% av koncernens EBITDA (cash-conversion).


Resultatutsikter för 2009

För innevarande år räknar Getinge med att den organiska faktureringstillväxten kommer att uppgå till cirka 1%. Koncernens resultat före skatt revideras upp och beräknas nu att öka med cirka 20% mot tidigare cirka 15%, jämfört med resultatet 2008.

Resultatutsikter för 2010

För nästa verksamhetsår räknar Getinge med att den organiska faktureringstillväxten förbättras jämfört med 2009 som en följd av en stabiliserad efterfrågesituation i Nordamerika och fortsatt god tillväxt på utvecklingsmarknaderna. Efterfrågan på kapitalvaror i Västeuropa förväntas försvagas samtidigt som efterfrågan på tjänster och förbrukningsvaror påverkas mycket marginellt. Getinge räknar med att såväl försäljningsmässiga synergier i spåret av senare års förvärv, samt produktlanseringar, bidrar till koncernens tillväxt.

Vad avser koncernens resultat före skatt för verksamhetsåret 2010 räknar Getinge med en tvåsiffrig förbättring.

Skattesats för 2009 och 2010

Getinge bedömer att skattesatsen för 2009 blir 28% och för 2010 27-28%.

Presentationer från Kapitalmarknadsdagen finns att tillgå på Getinges hemsida www.getingegroup.com


För ytterligare information:
Johan Malmquist, CEO
035-15 55 00
GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.