AddNode Group AB

Nya finansiella mål och utdelningspolicy samt förslag om utdelning med 1,50 SEK per aktie

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:30 CET

Addnodes styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy. De nya finansiella målen utgörs av mål för tillväxt och resultat. Utdelningspolicyn höjs till minst 50 procent av årets resultat efter skatt.

Nya finansiella mål och utdelningspolicy    • Addnode ska ha en årlig tillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) om minst 10 procent.
    • Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.Styrelsens förslag till utdelning
Mot bakgrund av koncernens finansiella ställning och resultatkraft har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2010 ska ske med 1,50 (1,50) SEK per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till cirka 42 (35) MSEK.

Stockholm den 4 februari 2011

Addnode AB (publ)
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2011 klockan 08.00


För mer information kontakta:
Staffan Hanstorp
, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail:
staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson
, Chef för affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail:
johan.andersson@addnode.com


Om Addnode

Addnode är en Nordisk IT-koncern med 800 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Serbien och USA. 2010 uppgick nettoomsättningen till 1060 MSEK. Vi erbjuder IT-lösningar inom områden som digitala modeller och ritningar, system för produktinformation, ärendehantering, kommunal och statlig förvaltning, geografisk informations- och positioneringsteknologi samt webbportaler och system för e-handel.

Inom Addnode-koncernen står lösningen i centrum och verksamheten drivs till största del i projektform. Med våra och andras programvaror tillsammans med specialisttjänster erbjuder vi effektiva och lönsamma IT-lösningar som stödjer våra kunders affärs- och verksamhetsprocesser. Vi tar support- och förvaltningsansvar för de IT-lösningar som vi erbjuder.

Mer information om Addnode finns på
www.addnode.com
.