Utbildningsdepartementet

Nya forskningsrapporter om förklaringar till flickors och pojkars psykiska hälsa i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 11:00 CET

I två forskarrapporter påvisas sambanden mellan psykisk ohälsa och risken att prestera sämre i skolan. Det är vanligare att flickor i skolan är oroliga, stressade och deprimerade, från de tidiga tonåren. Pojkar har i stället fler uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och skolsvårigheter redan från tidig ålder.
Det är en slutsats i de DEJA-rapporter som publiceras i dag.

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) har två forskare skrivit varsin rapport om sambandet mellan flickors och pojkars psykiska hälsa och skolprestationer. I rapporten Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt (SOU 2010:79) har Mara Westling Allodi, docent i specialpedagogik, sammanställt internationell forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. I den andra rapporten Skolan och ungdomars psykosociala hälsa (SOU 2010:80) sammanfattar filosofie doktor Jennie C. Ahrén forskningen om sambandet mellan skolan samt flickors respektive pojkars psykosociala hälsa, med utgångspunkt främst i publikationer från CHESS (Center for Health Equity Studies). En viktigt slutsats från den forskning som redovisas i rapporterna är att elever med psykisk ohälsa riskerar att prestera sämre i skolan. Skolan kan i sig påverka elevernas psykiska hälsa och mående. Detta eftersom barn och ungdomar bygger upp en bild av sig själva genom de omdömen, bedömningar och reaktioner de får av omgivningen. Utvecklingen under tonåren sker i olika takt och med stor variation vad gäller såväl fysisk som psykologisk mognad. Skolan måste bli bättre på att se varje enskild elevs behov.

- Kunskap om skolans inverkan på flickors och pojkars psykiska hälsa ger förutsättningar för en bra skola för alla barn, och är också en viktig jämställdhetsfråga. Min förhoppning är att rapporterna ska bidra till en större uppmärksamhet på sambandet mellan elevernas psykiska hälsa och skolprestationer. Forskningen visar att skolan genom att ha höga förväntningar på alla barn och ungdomar och skapa goda relationer med dem, bidrar till att stärka barn och ungdomars psykiska hälsa och förbättra deras skolresultat, säger DEJA:s ordförande Anna Ekström.Kontakt:
Anna Ekström
Ordförande i DEJA
070-549 35 50


Mara Westling Allodi
Författare till SOU 2010:79
070-219 77 45


Jennie C. Ahrén
Författare till SOU 2010:80
070-528 26 58


Ulf Andersson
Sekreterare i DEJA
070-246 74 30