Tieto Sweden AB

Nya jämförelsetal för affärsområdena, första halvåret 2003 samt 2002

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 09:05 CEST

TietoEnators enhet Information Resource Management, som ansvarar för försäljning och leverans av, samt stödtjänster för lösningar inom dokument- och informationshantering, har omorganiserats i syfte att förstärka servicen till kunderna. För att möjliggöra ett djupare samarbete med nyckelkunderna har försäljnings- och implementationskompetensen flyttats över till TietoEnators vertikala affärsområden, samtidigt som en enhet ansvarig för produktsupport och tredjepartsavtal har bildats inom TietoEnators affärsområde Resource Management. Omorganisationen innebär att totalt cirka nittio personer har flyttats över från Resource Management till affärsområdena Public & Healthcare, Telecom & Media, Production & Logistics samt Banking & Finance. De överflyttade enheterna genererar en årlig omsättning på cirka 16 miljoner euro.

Omorganisationen gäller från och med den 1 juli 2003 och den finansiella historiken för respektive affärsområde har justerats för 2002 och 2003. TietoEnators delårsrapport för tredje kvartalet 2003 inkluderar ovan nämnda organisationsförändringar. Reviderade kvartalssiffror per affärsområde för första halvåret 2003 samt 2002, finns att hämta på TietoEnators hemsida www.tietoenator.com/Investors/reorganisation. Det föreligger ingen påverkan på den finansiella rapporteringen på koncernnivå.

För ytterligare information, kontakta:
Görgen Johansson, Vice President Group Control, gorgen.johansson@tietoenator.com, 0470- 76 25 31, 0705-78 39 09
Päivi Lindqvist, Investor Relations Manager, paivi.lindqvist@tietoenator.com, +358 9 8626 3276, +358 40 708 53 51