Köpings kommun

Nya kommunfullmäktiges första sammanträde med ordförandeval

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:52 CET

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, Opalen, Köping måndag 27 november 2006 kl 18.00.
Detta är första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige då också ordförande ska väljas. Mötet leds inledningsvis av kommunfullmäktiges ålderspresident Elizabeth Salomonsson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Mellan kl 18.00 och 18.30 finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som har anknytning till kommunens verksamhet.
Sammanträdet sänds även direkt i TV-KAK

Dagordning
1. Öppnande
2. Upprop enligt länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig röst-sammanräkning för val av kommunfullmäktige i Köpings kommun
3. Val av protokollsjusterare
4. Val av presidium för mandatperioden 1 november 2006 – 31 oktober 2010
5. Val av valberedning för innevarande mandatperiod
6. Köpings Biografförening, borgensåtagande

7. Förslag till ny organisation; Vård- och omsorgsnämnd och ”nämnden för kompetens – arbete – social trygghet”
8. Miljöledning i Köpings kommun
9. Verksamhetsområde för allmän va-anläggning
10. Bordlagt ärende: Motion, inriktning att omvandla Sparbanken Västra Mälardalen från huvudmannastyrd sparbank till aktiebolag
11. Motion, utökade öppettider för Tunadals restaurang
12. Motion, cykelbana till Munktorp och gatubelysning Väster-Sörbyavfarten
13. Motion, översyn av tillgängligheten till kommunala lokaler
14. Motion, upprustning av Kristinelundsbadet
15. Motion, äventyrsbad

16. Motion, allvädersbanor på Köpings IP
17. Motion, utveckling av IOGT-NTO Forum till ett centrum för fest, kultur och föreningsverksamhet.
18. Motion, lokal skolpeng för grundskolan
19. Motion, stöd till olika former av grannsamverkan