Loomis

Nya mål för Loomis

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:28 CET

  • Rörelsemarginal på 10 procent (EBITA) 2014
  • Höjd utdelningspolicy
  • Expansion i Europa och etablering i Latinamerika

Loomis har fastställt ett antal nya finansiella och operativa mål för de kommande fyra åren.

De finansiella målen innebär att Loomis ska nå en långsiktig rörelsemarginal (EBITA) på minst 10 procent senast 2014, att skuldsättningsgraden inte ska överskrida 2,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och kassaflödet ska uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet (EBITA
).

Utdelningen till aktieägarna ska uppgå till 40-60 procent av nettoresultatet, vilket är en höjning av spannet med 10 procentenheter. Utdelningen har legat kring 40 procent under de två år som Loomis har varit börsnoterat.

Loomis nya operativa mål innebär bland annat att företaget har för avsikt att expandera i ytterligare europeiska länder och att etablera sig i Latinamerika. Det senaste landet som Loomis har etablerat sig i är Tjeckien vilket skedde i oktober i år. I USA räknar Loomis med att växa genom förvärv av främst mindre och medelstora aktörer. Det senaste förvärvet, som var medelstort, gjordes i början av november.

Ett av Loomis långsiktiga mål är att öka helhetslösningars andel av verksamheten till skillnad från rena värdetransporter. Det innebär att företaget har ambitionen att i högre utsträckning ta hand om kundernas totala kontanthantering.

Under de senaste åren har Loomis arbetat intensivt med att öka effektvitet och lönsamhet vid de ca 370 lokalkontoren. Ett operativt mål som ska nås senast 2014 är att andelen lokalkontor som inte når upp till lönsamhetsmålet ska minska till 15 procent jämfört med 27 procent idag.

2010-11-17

Lars Blecko
VD och Koncernchef
Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återför-säljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 13 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2010 kl. 08:00.