Miljöstyrningsrådet

Nya miljö- och andra hållbarhetskrav på inköp av läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:09 CET

Nu lanserar Miljöstyrningsrådet nya och uppdaterade krav att ställa vid upphandling av läkemedel. Läkemedelsbranschen påverkar miljön främst genom de kemiska ämnen som används för att framställa läkemedlen. Påverkan sker via utsläpp från tillverkningsprocessen till spridning av farliga ämnen i samband med konsumtion. Eftersom många aktiva substanser inte är lätt nedbrytbara stannar de kvar länge i naturens kretslopp.

- De viktigaste miljöaspekterna att ta hänsyn till är innehållet av miljöfarliga ämnen som kan spridas i miljön samt utsläpp från tillverkningen, berättar Peter Nohrstedt, projektledare och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet.

Även de sociala och etiska aspekterna i tillverkningsledet är viktiga att ta hänsyn till.

Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Med miljöfarligheten hos en läkemedelssubstans menas dess inneboende egenskaper såsom giftighet, förmåga att brytas ned i naturen och potential att lagras i fett hos exempelvis fiskar.

Kraven som finns att ladda ner från Miljöstyrningsrådets hemsida fokuserar på att leverantörerna ska ha rutiner som säkerställer att substanserna ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Till exempel att rutiner ska visa att man följer nationell lagstiftning som berör miljö, säkerhet och hälsa samt rutiner för kontroll av utsläpp. Till kraven finns förslag på verifikat som hjälpmedel i utvärderingen av anbud.

- Nytt för läkemedelskraven är även att vi nu ställer sociala krav. Dessa innebär att leverantörerna ska ha rutiner för att visa att man följer ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention*, fortsätter Peter Nohrstedt.

I Sverige ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) från 1 juli 2010 till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information kontakta Peter Nohrstedt, projektledare och ansvarig för upphandlingsverksamheten på 070-666 52 37, peter@msr.se eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på 0708-96 88 81 eller susanne@msr.se.

*Se kraven i dokumentet här: http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Sjukvard-och-omsorg/Lakemedel/

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).