Landstinget Halland

Nya patientavgifter i budgetförslag

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 12:00 CEST

I slutet av november kommer landstingsfullmäktige att besluta om budgeten för 2004 - en budget som är i balans. För att kunna uppnå detta föreslås bland annat att patientavgifterna höjs. Det är den första höjning som görs på sju år och förändringen av patientavgifterna förväntas ge 24 miljoner i ökade intäkter.
För barn och ungdomar fortsätter sjuk- och tandvården att vara helt avgiftsfri och även högkostnadsskyddet föreslås vara oförändrat.

Patientavgifterna ingår som en del i förslaget om mål och budget för 2004. Det kommande året blir landstingets viktigaste uppgift att få ekonomin i balans, eftersom detta är förutsättningen för att kunna fortsätta erbjuda god vård. Landstinget vill samtidigt fortsätta den utveckling av i huvudsak primärvården och psykiatrin som landstingsfullmäktige beslutade om redan förra året. Höjningen av patientavgifterna är nödvändig för att kunna fullfölja denna satsning.

Under sex av de senaste tio åren har landstinget inte fått ekonomin att gå ihop. Årets förväntade underskott har inneburit att en rad åtgärder satts in för att minska landstingets kostnader. I det åtgärdsprogram som antogs i augusti fokuseras bland annat på att minska personalkostnader, läkemedelskostnader och övergripande kostnader såsom administration och IT.

Oförändrad skatt
I samband med budgetarbetet görs nu även en översyn över möjligheterna att öka intäkterna. I det förslag, som landstingsstyrelsen fattar beslut om den 27 oktober och som sedan budgetfullmäktige tar ställning till 24-25 november, föreslås landstingsskatten förbli oförändrad, det vill säga 9,72 kronor per intjänad hundralapp.

Även högkostnadsskyddet för öppen sjukvård och landstingets eget månadsbaserade högkostnadsskydd föreslås ligga kvar på 900 respektive 400 kronor. Landstinget Halland har även frivillig infört ett högkostnadsskydd för egenavgifter vid sjukresor. Även det föreslås stanna oförändrat på 1 000 kronor.

Däremot förespråkas en revidering av flertalet patientavgifter, bland annat för besök hos läkare enligt följande exempel. Nuvarande avgifter anges inom parantes.

Patientavgifterna
Besök, allmänläkare fram till kl 20
130 kr (120 kr)

Besök, jourverksamhet
300 kr (200 kr)

Besök, specialistläkare, förutom psykiatrin
260 kr (200 kr)

Besök, specialistläkare, psykiatrin
130 kr (120 kr)

Besök vid akutmottagningarna på
Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad
300 kr (200 kr)

Fortsatt avgiftsfrihet för barn och ungdomar t o m 19 år
0 kr (0 kr)

1:a remissbesök, läkare
80 kr (0 kr)

Sjukvårdande behandling
100 kr (80 kr)

Att höjningen är större för besök till specialistläkare på sjukhus än för besök hos allmänläkare beror på att landstinget vill prova att styra vårdsökandet med hjälp av en större skillnad i patientavgifterna. Flera undersökningar visar att en del av de patienter som söker specialistvård lika gärna kunde ha sökt till en vårdcentral.

Även patienttaxan för annan sjukvårdande behandling, hälsovård, sjukresor, hjälpmedel allmäntandvård och specialisttandvård föreslås revideras.

Inga kommentarer i dagsläget
- Det här är det förslag som lämnas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Vid landstingsstyrelsens möte den 27 oktober kommer det att diskuteras vidare. Vi vill inte föregripa den diskussionen och därför lämnar vi kommentarer först i samband med presskonferensen, säger Mats Eriksson, ordförande i landstingsstyrelsen.

Slutligt beslut tas vid budgetfullmäktige den 24-25 november.