SIS, Swedish Standards Institute

Nya pengar till standarder inom fasta bränslen

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 14:22 CEST

Energimyndigheten bidrar med ytterligare 3,6 miljoner för ett omfattande europeiskt standardiseringsarbete inom fasta bränslen. Arbetet kommer att påverka vår framtida energiförsörjning och underlätta den europeiska handeln. Standarderna kommer bl.a. att innehålla klassificering, provtagning och testmetoder av olika biobränslen, som t.ex. pellets, ved och flis. SIS, Swedish Standards Institute
ansvarar för det europeiska sekretariatet av standardiseringen.
– Branschen har länge efterfrågat standarder. Inom EU vill man dessutom öka andelen fasta biobränslen för att därigenom minska utsläppen av koldioxid. Initiativet till standarderna kom därför från EU-kommissionen år 2000. Idag bedrivs dock inte arbetet inom EU, utan istället i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, förklarar Lars Sjöberg, projektledare på SIS.
Nyligen beslutade man att standarderna, förutom fasta biobränslen, även ska omfatta fasta återvunna bränslen, t.ex. industri- och hushållssopor. Därför gjordes i slutet av 2003 en ny budget på 8,6 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 3,6 miljoner. Övriga organisationer som deltar i arbetet är bl.a. Naturvårdsverket, Elforsk, Skogsindustrierna, Svenska Träbränsleföreningen, Svenska Lantbruksuniversitetet & Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.
Biobränslen blir i allt högre utsträckning en handelsvara över landsgränser och därför underlättar det om alla länder talar samma språk. Genom standardisering kan alla aktörer på marknaden få samma utgångsläge, vilket förenklar europeisk handel. Även forskning och utveckling gynnas av att standarder finns inom området. Standardarderna vänder sig främst till användare och tillverkare av fasta biobränslen samt myndigheter. Men även allmänheten berörs eftersom hushållen idag i allt högre utsträckning börjat använda pellets.
Totalt ska 30 standarder tas fram innan år 2006 är slut. Standarderna kommer att omfatta terminologi; denna standard har redan blivit klar, klassificering; som tar upp hur man ska klassificera t.ex. pellets, ved, flis och halm. Denna standard blir klar under 2004. Den tredje delen handlar om provtagning och den sista tar upp olika testmetoder. Frågor man ska ge svar på här är t.ex: Vilken densitet har pellets? Hur mycket energi kan man få ut av ett fast biobränsle? Hur mäter man fukt i pellets?

Ytterligare information:
Lars Sjöberg, projektledare på SIS, tfn: 08-555 520 76, lars.sjoberg@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i
standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka
MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).
SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se