FAO

Nya politiska riktlinjer behövs för att främja trädjordbruk

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 16:10 CET

Försummad sektor har avgörande betydelse för försörjningsmöjligheter och tryggad tillgång till mat

Miljoner människor skulle kunna undgå fattigdom, hunger och miljöförstöring om länderna satsade mer på att främja trädjordbruk (agroforestry); ett integrerat odlingssystem som kombinerar träd med grödor eller animalieproduktion, meddelar FAO idag.

Trädjordbrukssektorn utgör en viktig källa till både lokala råvaror såsom ved, timmer, frukt och foder för boskap, samt internationella handelsvaror såsom kokos, kaffe, te och gummi. Nästan hälften av all jordbruksmark i världen har en trädtäckning på åtminstone 10 procent, trädjordbruk är därmed avgörande som försörjningsmöjlighet för miljontals människor.

Vidareutveckling av trädjordbruket 

Idag publicerar FAO en ny handbok som riktar sig till beslutsfattare och politiska rådgivare, frivilligorganisationer och statliga institutioner. Den visar hur trädjordbruk kan integreras i nationella strategier och hur politiska riktlinjer kan anpassas efter platsspecifika förhållanden. Handboken visar på bästa praxis och lyckade exempel, liksom lärdomar från tidigare problem och svårigheter.  

“I många länder har inte potentialen att ekonomiskt stärka bönder, samhällen och industri genom trädjordbruk utnyttjas fullt ut”, säger Eduardo Mansur, chef på FAO:s avdelning för skogsanalys, skötsel, och bevarande. ”Trots många fördelar med trädjordbruk så hämmas sektorn i hög grad av ofördelaktiga policyer, juridiska begränsningar och bristande samordning mellan berörda sektorer, det vill säga jordbruk, skogsbruk, landsbygdsutveckling, miljö och handel. ”

Nya möjligheter med trädjordbruk visar sig nu. Ett exempel är Miomboskogarna i centrala, östra och södra Afrika, som täcker tre miljoner kvadratmeter i 11 länder och bidrar i hög grad till försörjningen för ungefär 100 miljoner låginkomsttagare. Bland dem finns potential att via ekonomiska styrmedel, som erbjuds av utsläppsrätter och REDD+initiativet, reducera utsläppen av växthusgaser genom att minska omvandlingen av skog till jordbruksmark och öka kolinlagring i träd på lantbruk. På samma sätt kommer naturlig föryngring på över fem miljoner hektar torr och förstörd mark i Niger bidra till att mildra klimatförändringen och ge ökade inkomster på landsbygden.

Politiska åtgärder

FAO:s handbok pekar ut tio viktiga områden för politiskt handlande vilka inkluderar en ökad medvetenhet om trädjordbrukssystem hos lantbrukare och världssamfundet, reformera ofördelaktiga regler inom skogsbruk, jordbruk och landsbygdsutveckling samt skapa tydliga politiska regelverk rörande markrättigheter. Det senare innebär inte nödvändigtvis formella markrättigheter, utan forskning har visat att även informella markrättigheter kan skapa trygghet för lantbrukare att plantera träd och samtidigt minska byråkrati och administrationskostnader.  

Ekosystemtjänster

Enligt handboken bör jordbrukare som planterar träd på sina lantbruk belönas ekonomiskt för de ekosystemtjänster som de skapar åt samhället. Ersättningen kan bestå utav ekonomisk ersättning eller finansiella incitament i form av bidrag, skattebefrielser, gemensamma utgiftsprogram, mikrokrediter eller annan betalningsform, specifik rådgivningsservice eller utveckling av infrastruktur.  

Eftersom nyttan från trädplantering kommer lantbrukaren till del först efter några år så kan långsiktiga krediter spela en avgörande roll. Värdet av kolinlagringen och de andra ekosystemtjänsterna skulle till exempel kunna användas för att betala räntekostnaderna.

I Costa Rica finns det sedan 1996 en nationellt finansierad fond som enligt lag ska subventionera skogsbruk. Under 2001 och 2005 utökades fonden till att omfatta trädjordbrukssystem som kombinerar grödor, träd och boskap. De senaste åtta åren har mer än 10 000 kontrakt tecknats för trädjordbruk vilket har resulterat i att mer än 3,5 miljoner träd planterats.

FAO har utvecklat handboken i samarbete med det internationella agroforestrycentret (ICRAF), Centret för tropisk jordbruksforskning och högre utbildning (CATIE) samt Centret för jordbruksforskning och internationell utveckling (CIRAD).

Läs mer: 

Pressmeddelandet på engelska 

Länk till FAO:s handbok "Advancing Agroforestry on the Policy Agenda" 
Online-event för mer mer kunskap om trädjordbruk: 5 februari-26 februari 2013
Program för eventet
Anmälan till eventet 

FAO Norden hemsida