Svenska kyrkan

Nya positioner antagna av Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 11:03 CET

I flyktingläger i Tchad driver Svenska kyrkan projekt mot könsbaserat våld och könsstympning.  I flickgrupper och på mammaträffar kan kvinnor och flickor få samtalsstöd och rådgivning. Foto: Djoen Besselink/IKON

Svenska kyrkan har antagit positioner om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt hållbar och rättvis fred i Zimbabwe. Positionerna visar Svenska kyrkans hållning inom respektive område.

SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är viktiga delar av Svenska kyrkans internationella utvecklingssamarbete för jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Positionen visar Svenska kyrkans förståelse av sexuell och reproduktiv hälsa som mänskliga rättigheter. Positionen lyfter fram sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på tillgång till både sexualundervisning och hälsovårdstjänster, vilket utgör grunden för de val människor kan göra kring sexualitet och reproduktion, inklusive säkra aborter. Genom positionen uttalar Svenska kyrkan sin intention att vara öppen för dialog i frågor som rör sexualitet, sexuell hälsa och reproduktion. Svenska kyrkan är en av de kyrkor som internationellt aktivt talat mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Positionen klargör att Svenska kyrkan ska jobba via internationella system för mänskliga rättigheter för att motverka all diskriminering inom området.  Svenska kyrkan stödjer initiativ för att utbilda individer och samhällen för att kunna upprätthålla en god sexuell och reproduktiv hälsa. 

Jordbruk för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 

Positionen visar Svenska kyrkans grundläggande inställning till hur jordbruket i utvecklingsländer ska utvecklas och stödjas. Den utgår ifrån perspektiven hos människor som lever i utsatthet och fattigdom, framför allt lantarbetare och småskaliga odlare. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av jordbruksutveckling i samarbete med partner och deltagande i policydiskussioner. I positionen fastslås bland annat Svenska kyrkans åsikt att:

·  Sveriges engagemang för och bistånd till jordbruks- och lantbruksutveckling ska öka.

·  Stöd till jordbruksutveckling utgår från småskaliga odlares förutsättningar och stärker odlares möjligheter att samarbeta och få tillträde till marknader.

·  Lantarbetares arbetsvillkor ska förbättras.

·  Allt jordbruk ska inriktas på ekologisk hållbarhet.

Hållbar och rättvis fred i Zimbabwe

Positionen visar hur Svenska kyrkan, som aktör inom långsiktigt utvecklingssamarbete, huma­nitärt arbete och internationell kyrkosamverkan, verkar för att en hållbar och rättvis fred ska kunna uppnås i Zimbabwe. En förutsättning för en hållbar och rättvis fred är att respektera mänskliga rättigheter, erkänna människors värdighet och skapa förutsättningar för försoning.

Positionen pekar på att Zimbabwe är ett land med stora mänskliga, sociala och ekologiska resurser som sedan många år upplever en långvarig politisk, socioekonomisk och moralisk kris. Därför behövs tydligare insatser för att stötta uppbyggnaden av en demokratisk kultur, tolerans och utveckling på alla nivåer i Zimbabwe samt främja försoningsinsatser för att skapa trygga och hållbara samhällen så att de sår efter våld och oförrätter som präglat Zimbabwe under lång tid kan helas.

Sveriges regering har en viktig roll både bilateralt och genom EU och FN, genom sina långvariga kontakter i södra Afrika. Svenska kyrkan ser att det svenska arbetet för fred, demokrati och utveckling i Zimbabwe måste bli kraftfullare så att den mångfacetterade krisen i landet kan lösas.

Utgångspunkten för Svenska kyrkans engagemang för Zimbabwe ligger i den långa relationen till Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe (ELCZ), till landet och dess folk. Denna relation har vuxit sig stark över den period på över 110 år som Svenska kyrkan haft kontakt med och närvaro i landet.

FAKTA

Positionerna har antagits av Nämnden för internationell mission och diakoni, Svenska kyrkan. Läs mer om tidigare antagna positioner.


Genom globala nätverk och kontakter med kyrkor och andra organisationer kan Svenska kyrkans internationella arbete uppmärksamma och bekämpa orättvisor.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 140 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 140 länder över hela världen.