Riddarhyttan Resources AB

Nya positiva prospekteringsresultat i Suurikuusikko - Finland

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 10:30 CEST

Nya borrhål i Suurikuusikkofältet (Finland), visar höga guldhalter över betydande bredder och ger värdefullt tonnagetillskott samt ökar tidigare kända mineraliseringars djupgående.
* Hög guldhalt och betydande bredd i borrkärna från Huvudförekomsten:
- 7,0 gram guld per ton i en 20,7 m:s kärnsektion
- borrhålet visar att den rikt mineraliserade B-zonen fortsätter mot djupet och att den kan vara större än vad tidigare beräknats
* Ketolamineraliseringen fortsätter mot djupet. Borrhålet som träffar på 210 m:s djup håller:
- 6,1 gram guld per ton i en 12,7 m:s kärnsektion

Sedan föregående pressmeddelande har borrningarna i Suurikuusikkofältet och dess närområden fortgått med två borrmaskiner. En av dessa har huvudsakligen använts för att undersöka de djupare delarna av fältet. Tre djuphål har borrats mot Huvudförekomsten medan Ketolaförekomstens djupgående undersökts med ett borrhål. Den andra maskinen har dels nyttjats för att borra grundare hål i norra delen av Suurikuusikkofältet (centrala och norra Rouravaara) dels har den också använts för undersökningar inom nya områden i Suurikuusikkofältets närområde (västra Iso-Kuotko).

Ketolaförekomsten
För att undersöka Ketolaförekomstens fortsättning mot djupet i fältstupningens riktning borrades hål 03008 i profil 7535260. På ett djup av cirka 210 meter träffade borrhålet den guldförande zonen. Denna består av en mycket rik (15,6 gram guld per ton) central del som är 3,9 meter längs kärnan. Utanför denna zon avtar guldhalten successivt mot mineraliseringens ytterkanter. Den guldförande kärnsektionen (det rika centralpartiet + de fattigare kantzonerna) är 12,7 meter och håller i genomsnitt 6,1 gram guld per ton (tabell 1). Borrhålet, som är det hittills djupaste som träffar den rikare zonen i Ketolaförekomsten, visar att mineraliseringen fortsätter mot djupet i fältstupningens riktning och att den, även i dessa djupare delar, håller goda guldhalter över betydande bredder.

Huvudförekomsten
Tre hål (02056, 03006 och 03004) har borrats för att undersöka djupgåendet av de olika zonerna i Huvudförekomsten. Det sydligaste av dessa (02056) borrades i profil 7536425. På ett djup av drygt 410 meter träffade det den västra B-zonen. Den 2,7 meter långa kärnsektionen håller 6,5 gram guld per ton. Öster om denna mineralisering gick borrhålet också igenom Djupzonen (430 meter under markytan). I borrkärnan representeras denna av två mineraliserade sektioner (4,5 meter med 4,6 gram guld per ton och 3,1 meter med 2,5 gram guld per ton). På drygt 500 meters djup kunde även Centralzonen noteras i borrhålet. Hål 03006 borrades i profil 7536465. På ett djup av 380 meter träffade det den västra B-zonen som i detta läge är mäktig (20,7 meter längs borrkärnan) och relativt rikt mineraliserad (7,1 gram guld per ton). Inom den mineraliserade kärnsektionen finns en rikare del som håller 12,7 gram guld per ton över 9,0 meter. Det positiva resultatet ger värdefullt bidrag av rikt mineraliserat tonnage på djupet samtidigt som det visar att den rika mineraliseringen i västra B-zonen fortsätter ytterligare mot djupet i den aktuella profilen. Borrhålet träffade också Centralzonen och Djupzonen. Den mineraliserade kärnsektionen från den senare är 6,2 meter och håller 3,6 gram guld per ton. Den norra delen av Huvudförekomsten (Kukkellizonen) har i profil 7537075 undersökts med ett djupt borrhål (03004). Detta träffade på cirka 450 meters djup den guldförande zonen ( 6,9 meter lång kärnsektion med 4,0 gram guld per ton). Väster om denna uppträder på mellan 460 och 500 meters djup ytterligare ett antal guldförande zoner.

Norra och Centrala Rouravaara
Den norra delen av fältet har undersökts med fyra nya borrhål (03009, 03010 och 03011 i Centrala Rouravaara och 03007 i Norra Rouravaara). Alla träffade flera guldförande zoner som emellertid är smala och relativt svagt mineraliserade.

Västra Iso-Kuotko
Inom ramen för de undersökningar som Riddarhyttan gör i närområdet till Suurikuusikkofältet har geofysiska markmätningar genomförts väster om de kända mineraliseringarna i Iso-Kuotko området. Då mätningarna indikerade två elektriskt ledande stråk skyddades dessa med en inmutning. Under våren 2003 har tre hål (03201, 03202 och 03203) borrats i området. I samtliga borrhål kunde omfattande järnsulfidmineraliseringar (svavelkis och magnetkis) noteras. En omfattande provtagning och analysering av borrkärnorna visar emellertid endast låga guldhalter (mindre än 1 gram per ton).

Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Lars-Göran Ohlsson (Riddarhyttan Resources) som av Svenska Gruvföreningen är registrerad som "Kvalificerad person". Alla analyser av kärnor från Suurikuusikkofältet har utförts av GTK's laboratorium (accreditationskod T025) och analyserna av kärnorna från västra Iso-Kuotko har utförts av ALS CHEMEX (ISO 9002).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Göran Ohlsson, VD, Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75899
Mobil: +46 (70) 5501948
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se

Johan Rehnström, ekonomichef, Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75897
Mobil: +46 (70) 5275107
Email: info@riddarhyttan.se

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer. I förekomsten vid Suurikuusikko(Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår tonnaget (57% "indicated" och 43% "inferred resources", cut-off 2g/t Au) till 11,5 miljoner ton med 5,4 gram guld per ton (cirka 2 miljoner ounces guld).