Länsstyrelsen Västerbotten

Nya regler för fjälljakten

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:05 CET

Länsstyrelsen i Västerbottens län har fattat beslut om nya regler för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Beslutet innebär bland annat att boende i fjällkommunerna ska kunna köpa årstillstånd till jakten eftersom det finns starka skäl för att lokalbefolkningen i fjällkommunerna ska ha denna möjlighet. Det innebär vidare att utländska jägare kommer att kunna jaga på samma villkor som övriga svenska jägare.

De begränsningar som tidigare gällt för utländska jägare - bland annat krav på medföljande och olika tidpunkter för jaktstart - kommer att försvinna. Orsaken till förändringen är att EU-kommissionen gör bedömningen att hittillsvarande regelsystem är diskriminerande mot medborgare från andra länder inom unionen och därför strider mot EU-rätten (artikel 49 och 12 i EG-fördraget). Regeringen har därför den 21 december gett Jordbruksverket i uppdrag att anpassa regelverket till EU-rätten. Rennäringsförordningen kommer också att ses över. Tidigt beslut

Länsstyrelsen menar att det är viktigt med ett tidigt beslut om jakten. Ett sent beslut i frågan skulle göra det omöjligt att administrera höstens jakt. Det skulle inte bara drabba alla jägare utan även viktiga näringsintressen i fjällområdet.

- Om regeringens vidare analys skulle visa att det fortsatt är möjligt att ha begränsningar för utländska jägare, så är naturligtvis reglerna som nu fastställts möjliga att snabbt ändra till årets jaktsäsong, säger landshövding Lorentz Andersson.

Länsstyrelsen anser att en viss positiv särbehandling av boende i fjällkommunerna (årstillstånd med speciella regler) är möjlig inom EU-rättens ramar.
Fler förändringar kommer

Till jaktsäsongen 2007/08 kommer också flera andra förändringar att införas för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Anledningen är att många upplevt omotiverade skillnader mellan fjällänen. Det här innebär bland annat att:

Försäljning av dygnstillstånd får starta den 15 augusti. Ortsbor kan köpa årstillstånd för 800 kronor.
Jakttillstånd endast får säljas av godkända återförsäljare som registrerar tillståndsinköpen i ett internetbaserat boknings- och statistiksystem. Jaktområdet indelas i ett antal rapporteringsområden med områdesanpassade begränsningar för jakttryck (maximalt 3-5 jaktdygn per kvadratkilometer och år).

- Mer enhetliga regler mellan fjällänen innebär stora fördelar för alla berörda. Det innebär också att vi mer effektivt kommer att kunna reglera jakttrycket för att minimera problemen för rennäringen och risken för ett överutnyttjande av småviltstammarna i fjällen, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. Försöksprojekt

Vissa olikheter kommer att finnas kvar på grund av geografiska, ekologiska och kulturella skillnader. Länen ska till exempel även fortsättningsvis kunna bedriva länsvisa försöksprojekt.

- Det system för småviltjakt som nu utformas kommer att behöva utvecklas. Därför kommer vi att, tillsammans med de andra fjällänen och i samråd med olika intressenter, jobba vidare till exempel med indelningen i rapporteringsområden, beräkningar av möjligt jakttryck, och gemensam utformning av jaktkort och jaktkartor, säger jakthandläggare Rolf Troeng.

Kontaktpersoner
Lorentz Andersson, landshövding, 090-10 73 00, 070-556 36 21, 070-647 24 00 Björn Jonsson, naturvårdsdirektör, 090-10 73 34, 070-647 45 95

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=1759&ar=2007


Länsstyrelsen i Västerbottens län
info@ac.lst.se
Elisabeth Berglund A:son, informationschef
090-10 73 10, 070-666 73 10
elisabeth.berglund@ac.lst.se